Reklam

 
 • Säkerhets regler RSS-flöde


  Säkerhetsregler i RCFF

  Dessa regler skall ni ha i åtanke när ni flyger. Säkerheten får aldrig åsidosättas.

  1. Allmänt

  RCFF:s försäkring gäller i hela Norden, men var uppmärksam på att dessa regler endast gäller i Sverige och att andra regler kan förekomma i våra grannländer. Vid flygning utanför Norden skall skriftlig anmälan göras till RCFF:s styrelse om plats och förutsättningar.
  RCFF eftersträvar att följa Naturvårdsverkets bestämmelser vid allt utövande av modellflyg. För mer information se RCFF:s hemsida under klubbtips där du bl.a. finner de svenska bullerkraven.

  RCFF värnar om säkerhet och trivsel för såväl modellflygare, publik och modellflygfältens grannar. RCFF har tecknat en ansvarsförsäkring och en olycksfallsförsäkring för samtliga betalande medlemmar och till RCFF anslutna klubbar. RCFF:s försäkring gäller även vid inomhusflyg med elmodeller.

  2. Val av plats för flygning

  OBS! Flyger du på ett klubbfält ska den lokala klubbens regler följas i första hand. Säkerhetskraven ska dock aldrig vara lägre än RCFF:s.

  Av säkerhetsskäl rekommenderar RCFF att du i första hand flyger på något av de cirka 200 klubbfält som finns i Sverige.
  Sker flygning på annan plats jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs.

  Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

  Då flera piloter utövar radiostyrt modellflyg på samma plats bör någon form av säkerhetssystem för frekvenstilldelning användas ex. frekvenstavla. Man kan då ha en separat färg för de som använder 2.4 GHz-utrustningar.

  Vid flygning med helikopter får hovring inte ske nära åskådare.

  Vid all utövning av rc använd sunt förnuft!

  3. Krav på modell och utrustning

  Ljuddämpare skall användas på alla förbränningsmotorer. Flyg inte med trasiga propellrar som kan orsaka skada.

  Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygsäker vilket bland annat innebär att man kontrollerar att modellen är hel och att radioutrustningen är laddad.

  Räckviddsprov bör genomföras.

  Sändaren skall vara försedd med frekvensflagga för aktuell frekvens. För 2.4 GHz-anläggningar gäller samma som för utomhusflyg d.v.s att ha en separat färg för de som använder 2.4 GHz-utrustningar.
  Rodrens linkage ska vara felfria och gå lätt samt vara rätt kopplade. Är du osäker så be en erfaren modellflygare titta över din modell innan start.

  Före varje start, kontrollera att rätt modell är inprogrammerad och att mottagarbatteriet har tillräckligt med ström.

  Fråga dig alltid om du har tillräcklig rutin för att flyga modellen eller om du ska be om hjälp.

  4. Inomhusflygning

  Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

  Försäkringen gäller modeller som är lämpliga för inomhusflyg. Dvs, modeller vars storlek, flyghastighet och vikt är anpassad till lokalen så att säkerheten inte äventyras.

  Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygsäker. Är du osäker så be en erfaren modellflygare titta över din modell innan start.

  Flyg aldrig över eller mot publiken som finns på plats.

  Det är förbjudet att uppehålla sig inom angivet flygområde, utom vid hämtning av modell, vilket skall meddelas till övriga piloter.


  5. Övrigt

  Vid flygning med turbinmodeller skall brandsläckare vara tillgänglig.

  Vid flyg med turbinmodeller/stora modeller rekommenderas att man har en sk. caller/utkik vid pilotens sida. Detta ökar säkerheten väsentligt.

  Vid utövning av rc hobby skall din modell styras inom synhåll från dig själv utan tekniska hjälpmedel (s.k googles e.t.c) och du skall använda en godkänd radioutrustning.

  Det förutsätts att du innan flygning gör en kontroll av modellen, är det en större modell kan du som pilot med fördel vända dig till en kamrat för en objektiv bedömning. Vår enda begränsning är att du visuellt skall kunna flyga modellen samt att den skall vara kontrollerad av en godkänd radioutrustning.

  Det är upp till varje pilot att kontrollera de lokala föreskrifterna som gäller för det område man avser att flyga på. Är du osäker så avstå flygningen och flyg på en klubb tills du försäkrat dig om vad som gäller på den plats du avser att flyga på.

  6.
  Flygning med videolänk (first person view, FPV) och/eller autonom flygning

  FPV-flygning och/eller autonom flygning får endast utföras så att den inte utsätter allmänheten för onödiga risker. Undvik därför särskilt att flyga över människor, bebyggelse och trafikerade vägar.

  Vid FPV-flygning, dvs. flygning med farkoster där piloten kontrollerar flygningen utan direkt ögonkontakt med farkosten exempelvis genom använding av videoglasögon, får flygningen inte ske på större avstånd än att piloten när som helst kan övergå till att observera farkosten visuellt utan andra optiska hjälpmedel än glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn. Flygningen får inte heller genomföras så att farkosten vid något tillfälle skyms av hinder, exempelvis träd, byggnader och moln, som kan hindra piloten från att observera farkosten genom direkt ögonkontakt.

  Vid autonom flygning, dvs. flygning där farkostens styrs av någon form av autopilot ska flygningen ske så att pilotern närsomhelst kan återta den manuella kontrollen av farkosten och genom direkt ögonkontakt kan observera farkosten utan andra hjälpmedel än glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn. Även vid denna typ av flygning gäller att farkosten inte vid något tillfälle får skymas av hinder, exempelvis träd, byggnader och moln, som kan hindra piloten från att observera farkosten genom direkt ögonkontakt.

  Det åligger piloten att säkerställa att all radiokommunikation, för styrning och exempelvis video och telemetri, sker på frekvensband och med utrustning i enlighet med Post- och telestyrelsens bestämmelser. Tänk på att det för vissa frekvensband och effekter krävs amatörradiocertifikat som utfärdas av Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

  7. Länkar

  Information om UAS hos Transportstyrelsen
  Naturvårdsverkets författningssamling