Reklam

 
 • Kalender

  Augusti   2020
  ti on to fr
  1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31
 • administrator


  På följande länkar kan Du läsa exakt vilka försäkringar RCFF har tecknat för sina medlemmar och vad de täcker.

  Följande PDF gäller för perioden 2012-01-01 tom 2012-12-31

  Olycksfalls försäkringen

  Företags försäkringen

  Buller 


  Verksamhet och förutsättningar
  De flesta motorsporter bedrivs på anlagd bana. Verksamhetsutövaren, i allmänhet en förening, är ansvarig för den verksamhet som bedrivs vid banan. Motorsportbanor är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan behandlas av kommunens nämnd för miljöfrågor. Frivillig tillståndsprövning tillämpas också för att reglera intressekonflikter med omgivningen. I dessa fall är länsstyrelsen tillståndsmyndighet. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning. Motorsportens riksorganisationer är Svenska bilsportförbundet och Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, SVEMO.

  Biltävlingar bedrivs också på avlysta vägar eller tillfälliga banor t.ex. på is. Vissa tävlingar för motorcykel körs också på tillfälliga banor. Vid körning i terrängen gäller terrängkörningslagen (1975:1313) och verksamheten måste söka undantag från förbudet mot terrängkörning hos länsstyrelsen.

  Bullret från en motorsportbana är beroende på vilken motorsport som avses, typ av motor, förekomst av avskärmning m.m. Oftast har man en starkt varierande ljudnivå vid motorsportaktiviteter. Motorsportbanor orsakar en bullerstörning som påverkar en relativt vidsträckt omgivning. Det dominerande ljudet från fordonen är avgasljudet, men även andra delar såsom transmissionsljud, insugningsljud, bromsljud, däcksljud m.m. bidrar till den totala ljudemissionen från fordonet. Från en motorsportanläggning med tävlingsverksamhet kan även högtalarljud och bullret från trafik till och från tävlingarna bidra till den totala ljudnivån från anläggningen.

  Riktvärden
  Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16), angett riktvärden för buller från dessa banor. Riktvärdena redovisas här i ett kort sammandrag. Det bör understrykas att all tillämpning måste göras utifrån de tillämpningsanvisningar som framgår av de allmänna råden.

  Riktvärdena är angivna som högsta ljudnivå (maximal ljudnivå med integrationstiden "fast response"). Redovisningen av en motorsportbanas bullerpåverkan till omgivningen sker därför genom att högsta ljudnivåer vid närmast belägna bostäder redovisas.

  Vid bedömning av störning i en miljöprövning får verksamhetens omfattning och körning under tider som upplevs som mera störande kvällstid och lör-, sön- och helgdagar vägas in.

  Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärden (tidsvägning; Fast) bör tillämpas vid bedömning om lämplig bullerbegränsning vid motorbanor:


  1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. skjutbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.

  Värdena bör gälla utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respektive inom friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej påverkade av reflexer).

  Mät- och beräkningsmodeller
  Beräkning kan göras med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell som ger maximalljudnivån efter stegvis korrektion för avstånd, luftabsorption, mark- och skärmdämpning samt vegetation. Som utgångsvärde används en referensljudnivå som är den högsta ljudnivå aktuellt fordon avger vid mätning vid fullgasacceleration vinkelrätt mot och 10 meter från det förbipasserande fordonet. Beräkningsmodellen anger även schablonmässiga värden för korrektionstillägg för sammanlagringseffekter från flera fordon.

  Buller från motorsportbanor - beräkningsmodell, Meddelande 1983:8, Statens naturvårdsverk (pdf som finns att hämta i Bokhandeln).

  RCFF pratar ofta om Sunt Förnuft. För att förklara vad vi menar med detta ord som används både i forumet men även i säkerhetsreglerna samt på andra ställen inom RCFF kommer här en beskrivning från Wikipedia på detta.

  Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå. I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft.

  Källa: Wikipedia.org

  Hej alla hobbyhandlare!

  Vi vill välkomna alla hobbyhandlare att deltaga i detta kostnadsfria RC forum.

  Vad erbjuder vi på www.rcflyg.se?

  Inga avgifter på några inlägg vare sig det är ett företag eller en privatperson som vill synas och dela med sig av sina kunskaper, produkter, information mm.

  Vi har inga ekonomiska intresse med www.rcflyg.se

  Vi vill att alla har en gemensam plats på Internet där alla likasinnade kan diskutera.

  Inga begränsningar i forumet, mm.

  Visionen är att medlemmarna själv ska forma framtiden för forumet. Och givetvis ska alla bemötas med omsorg, hänsyn, respekt utan personliga påhopp.

  De som företag som vill ha en sponsorslogga på www.rcflyg.se, kan få detta helt kostnadsfritt! Det enda vi kräver att det på er första sida finns en länk med vår logga till www.rcflyg.se.

  Ingen bindningstid i bannerutbytet krävs. Det är bara att ta kontakt med oss om ni inte vill deltaga längre. Bannern skall ha måtten 445x60 för banner i toppen på sidan eller 256x400 för sidobanner samt vara i formatet "gif". Vill du ha en flash banner går det lika bra.

  Vi använder oss av ett speciellt program för att hantera våra banners vilket gör att du som annonsör kan få en egen inloggning så att ni själva kan slå av/på, byta, se statistik mm. För denna utökade funktion kontakta DrHanke via PM.

  Kontakta DrHanke via PM eller maila till info @ r c f l y g . s e

  Mvh / Administrationen på www.rcflyg.se

  Allmänt
  Det är en hel del att tänka på om man ska arrangera ett Meeting. Det viktigaste för oss alla är naturligtvis säkerheten för både deltagare och besökare. Därför har RCFF tagit fram några punkter som kan hjälpa Er som arrangör att hitta rätt väg till en lyckad sammankomst.

  RCFF skrev ner ett antal regler inför sitt eget meeting 2009. Dessa regler är ett exempel på hur man kan använda sig av föreskrifter för att hålla en hög säkerhet.
  Vilka regler den lokala arrangörsklubben vill ha med på sin lista är helt upp till dem, men man bör alltid ha säkerheten som främsta mål.

  Viktigt att tänka på är att det alltid är upp till den arrangerande klubben att sätta upp regler som är anpassade till de lokala förhållandena. Detta kan ingen annan organisation göra.
  Det vill säga, om ni som arrangör beslutar Er för att exempelvis enbart tillåta Elflyg, tidpunkter för flygning, anger ett flygområde, endast 2.4 GHz-radio med mera, så är det de regler som gäller för alla.

  Säkerhetsansvarig.
  Det är också viktigt att man har en säkerhetsansvarig person som ansvarar för Flightline och all flygverksamhet. Denna person ska se till att de uppgjorda säkerhetsreglerna följs och att han omedelbart korrigerar avikelser.
  Följer man inte de i förväg anslagna reglerna så uppmanas piloten omedelbart att landa modellen. Säkerhetsansvarig förklarar sedan varför piloten blev nedtagen. Det kan exempelvis vara att piloten flyger utanför angivet flygområde, eller att säkerhetsansvarig upptäcker att flygplanet/helikoptern inte verkar uppfylla kriterierna för en bra säkerhet.
  Det är Er/arrangörens bedömning som gäller, ingen annans!

  Sändarbank & Startordning.
  En väl fungerande sändarbank för 35 Mhz är också något som minimerar riskerna för kanalkrockar.
  Om det är många som ska flyga är det en bra idé att begränsa antalet flygare som är i luften samtidigt. Se till att ni som arrangör har någon som håller ordning i kön,en s.k Starter.
  Det underlättar både för er och flygarna.

  Säkerhetsavstånd.
  Försök alltid att hålla ett säkert avstånd mellan de flygande modellerna och publiken. Använd med fördel ett skyddsnät mellan bana och publik.
  RCFF har ett sådant nät för utlåning.

  Turbinmodeller.
  För dessa modeller SKA piloten medföra egen brandsläckare och här gäller det också att ta hänsyn till hur pass brandfarligt det är i omgivningen, torrt i gräset etc. Om Ni som arrangör känner er osäkra så tillåt inte flygning med jet. Återigen, det är upp till er som arrangör att avgöra detta.

  El modeller och LiPo batterier
  Tänk också på att elmodeller, framförallt större kan orsaka bränder vid haverier.
  Vi tycker att det är en god ide att ha eldsläckare även här,framförallt i torr väderlek,
  även mindre lipoceller kan fatta eld när de blir utsatta för mekanisk åverkan så
  det bästa är att alltid ha tillgång till släckmedel. Försök i största möjliga mån se till att alla förvarar sina LiPo celler i avsedd LiPo påse då ackarna inte är i bruk eller vid laddning.

  Försäkring.
  Det är viktigt att det finns ett försäkringsskydd som gäller på fältet och aktiviteterna där. Den försäkring som medlemmarna i RCFF har i och med sitt medlemskap i förbundet skyddar även vid Meetings och publika evenemang. Detta för att försäkringen gäller för den medlem som flyger maskinen och som eventuellt ställer till med skada. Och då har det ingen betydelse om det är en klubbmedlem eller en tillfällig åskådare som råkar illa ut. Försäkringen gäller.

  Nedan kan ni se de säkerhetsregler vi använde oss av på RCFF:s Shootout 2009. Det kan förhoppningsvis ge en tanke/idéer om vad Er klubb kan göra när ni ska genomföra en träff. Tanken bakom reglerna var att försöka få till stånd en så säker träff för deltagare och publik som möjligt. Det finns säkert andra lösningar på problemen som kan dyka upp än de som finns i dokumentet nedan. RCFF:s forum (www.rcflyg.se) är en utmärkt plats att debattera/söka lösningar på frågor.
  Med en levande diskussion kan vi tillsammans göra våra meetings säkrare.
  LYCKA TILL!

  Exempel på pilotinformation:
  1. Alla ska anmäla sig sändarbanken, både 35 Mhz och 2.4Ghz
  2. Synth-radior låses på en önskad kanal. (Gör upp med sändarbanken om vilken kanal som ska användas)
  3. Vi vill också att ni har failsafe inprogrammerat. Vid förlorad radiokontakt SKA motorn stängas av och höjdrodret ska ge fullt utslag uppåt (s.k utstallat läge)
  4. Gör en grundlig ”Daglig Tillsyn” av modellen innan start. Kontakter, Laddning, linkar och gångjärn etc. Se till att batterierna är laddade.
  5. Gör en räckviddskontroll.
  6. Fullskalaflyg kan förekomma. När så sker ska alla landa sina modellplan omgående.
  7. Följ säkerhetschefens anvisningar om trafikvarv, avstånd, höjd etc.
  8. Max tre plan i luften samtidigt då publik är närvarande.
  9. Första hjälpen finns i sändarbanken.
  10. Ta med formulär med modell- och pilotdata inför varje flygning. (Mall finns att tillgå i sändarbanken). Allt för att speaker och publik ska trivas!
  11. Varje pilot ska ha med sig en Caller / observatör ut på pilotplatsen.Endast pilot/caller tillåtna i pilotrutan
  12. Flygning med kraftiga svängar mot publiken (s.k G-krafts svängar) tillåts ej!
  13. Alla modeller som flygs när publik finns närvarande ska ha flugit innan och vara intrimmade.
  14. Prata med varandra på Flightline, anmäl Take Off, Low Pass, Landning och eventuellt nödlandning.
  15. Skrik till om du tappar kontakten eller kontrollen över din modell. (Det bör finnas ett tryckluftshorn i varje pilotruta som Callern kan använda för att varna vid fara).
  16. Low Passflygning görs på bortsidan av banan.
  17. Anmäl i god tid om du ska göra en uppvisning. (Ge speakern ett klockslag och lite detaljer kring uppvisningen så att publiken kan hänga med).
  18. Ingen får förtära alkohol vid flygning, eller vara alkohol/drogpåverkad, det leder till omedelbar avstängning

  Återigen, mycket välkomna önskar vi alla flygare!

  Kontakta oss via kontaktformuläret nedan:

  Kontakta oss!

  Säkerhetsregler i RCFF

  Dessa regler skall ni ha i åtanke när ni flyger. Säkerheten får aldrig åsidosättas.

  1. Allmänt

  RCFF:s försäkring gäller i hela Norden, men var uppmärksam på att dessa regler endast gäller i Sverige och att andra regler kan förekomma i våra grannländer. Vid flygning utanför Norden skall skriftlig anmälan göras till RCFF:s styrelse om plats och förutsättningar.
  RCFF eftersträvar att följa Naturvårdsverkets bestämmelser vid allt utövande av modellflyg. För mer information se RCFF:s hemsida under klubbtips där du bl.a. finner de svenska bullerkraven.

  RCFF värnar om säkerhet och trivsel för såväl modellflygare, publik och modellflygfältens grannar. RCFF har tecknat en ansvarsförsäkring och en olycksfallsförsäkring för samtliga betalande medlemmar och till RCFF anslutna klubbar. RCFF:s försäkring gäller även vid inomhusflyg med elmodeller.

  2. Val av plats för flygning

  OBS! Flyger du på ett klubbfält ska den lokala klubbens regler följas i första hand. Säkerhetskraven ska dock aldrig vara lägre än RCFF:s.

  Av säkerhetsskäl rekommenderar RCFF att du i första hand flyger på något av de cirka 200 klubbfält som finns i Sverige.
  Sker flygning på annan plats jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs.

  Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

  Då flera piloter utövar radiostyrt modellflyg på samma plats bör någon form av säkerhetssystem för frekvenstilldelning användas ex. frekvenstavla. Man kan då ha en separat färg för de som använder 2.4 GHz-utrustningar.

  Vid flygning med helikopter får hovring inte ske nära åskådare.

  Vid all utövning av rc använd sunt förnuft!

  3. Krav på modell och utrustning

  Ljuddämpare skall användas på alla förbränningsmotorer. Flyg inte med trasiga propellrar som kan orsaka skada.

  Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygsäker vilket bland annat innebär att man kontrollerar att modellen är hel och att radioutrustningen är laddad.

  Räckviddsprov bör genomföras.

  Sändaren skall vara försedd med frekvensflagga för aktuell frekvens. För 2.4 GHz-anläggningar gäller samma som för utomhusflyg d.v.s att ha en separat färg för de som använder 2.4 GHz-utrustningar.
  Rodrens linkage ska vara felfria och gå lätt samt vara rätt kopplade. Är du osäker så be en erfaren modellflygare titta över din modell innan start.

  Före varje start, kontrollera att rätt modell är inprogrammerad och att mottagarbatteriet har tillräckligt med ström.

  Fråga dig alltid om du har tillräcklig rutin för att flyga modellen eller om du ska be om hjälp.

  4. Inomhusflygning

  Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

  Försäkringen gäller modeller som är lämpliga för inomhusflyg. Dvs, modeller vars storlek, flyghastighet och vikt är anpassad till lokalen så att säkerheten inte äventyras.

  Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygsäker. Är du osäker så be en erfaren modellflygare titta över din modell innan start.

  Flyg aldrig över eller mot publiken som finns på plats.

  Det är förbjudet att uppehålla sig inom angivet flygområde, utom vid hämtning av modell, vilket skall meddelas till övriga piloter.


  5. Övrigt

  Vid flygning med turbinmodeller skall brandsläckare vara tillgänglig.

  Vid flyg med turbinmodeller/stora modeller rekommenderas att man har en sk. caller/utkik vid pilotens sida. Detta ökar säkerheten väsentligt.

  Vid utövning av rc hobby skall din modell styras inom synhåll från dig själv utan tekniska hjälpmedel (s.k googles e.t.c) och du skall använda en godkänd radioutrustning.

  Det förutsätts att du innan flygning gör en kontroll av modellen, är det en större modell kan du som pilot med fördel vända dig till en kamrat för en objektiv bedömning. Vår enda begränsning är att du visuellt skall kunna flyga modellen samt att den skall vara kontrollerad av en godkänd radioutrustning.

  Det är upp till varje pilot att kontrollera de lokala föreskrifterna som gäller för det område man avser att flyga på. Är du osäker så avstå flygningen och flyg på en klubb tills du försäkrat dig om vad som gäller på den plats du avser att flyga på.

  6.
  Flygning med videolänk (first person view, FPV) och/eller autonom flygning

  FPV-flygning och/eller autonom flygning får endast utföras så att den inte utsätter allmänheten för onödiga risker. Undvik därför särskilt att flyga över människor, bebyggelse och trafikerade vägar.

  Vid FPV-flygning, dvs. flygning med farkoster där piloten kontrollerar flygningen utan direkt ögonkontakt med farkosten exempelvis genom använding av videoglasögon, får flygningen inte ske på större avstånd än att piloten när som helst kan övergå till att observera farkosten visuellt utan andra optiska hjälpmedel än glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn. Flygningen får inte heller genomföras så att farkosten vid något tillfälle skyms av hinder, exempelvis träd, byggnader och moln, som kan hindra piloten från att observera farkosten genom direkt ögonkontakt.

  Vid autonom flygning, dvs. flygning där farkostens styrs av någon form av autopilot ska flygningen ske så att pilotern närsomhelst kan återta den manuella kontrollen av farkosten och genom direkt ögonkontakt kan observera farkosten utan andra hjälpmedel än glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn. Även vid denna typ av flygning gäller att farkosten inte vid något tillfälle får skymas av hinder, exempelvis träd, byggnader och moln, som kan hindra piloten från att observera farkosten genom direkt ögonkontakt.

  Det åligger piloten att säkerställa att all radiokommunikation, för styrning och exempelvis video och telemetri, sker på frekvensband och med utrustning i enlighet med Post- och telestyrelsens bestämmelser. Tänk på att det för vissa frekvensband och effekter krävs amatörradiocertifikat som utfärdas av Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

  7. Länkar

  Information om UAS hos Transportstyrelsen
  Naturvårdsverkets författningssamling
  Sidan 1 av 2 12 SistaSista