handdator

Visa fullständig version : Klubbregestrering passa uppflightlight
2006-12-01, 17:06
Man kan inte registrera en klubb i två förbund. Om man har tävlande i klubben och den är registrerad i smff så går det inte att registrera den i RCFF. En klubb kan bara ha en anslutning enligt föreningslagen inte två även om många skulle vilja det så här får man först ta ställning på ett årsmöte innan man registrerar in klubben och då begära utträde ur SMFF.
tänke på detta innan så att det inte blir fel.

AM
2006-12-01, 21:20
Är det inte så att en klubb är en ideell förening som samlar ett antal personer under samma tak - KLUBBEN.

Sedan är det väl upp till KLUBBEN att besluta om de i sin tur ska ansluta sig till Pudelförbundet, Mopsförbundet, Nöjesfiskarförbundet, Joddlarförbundet, SMFF, RCFF eller alla samtidigt. Vad skulle hindra det?
Så här säger Patent och Registerstyrelsen:

Ideell förening
Ideella föreningar antecknas i föreningsregistret. En ideell förening är en sammanslutning på permanent basis som grundas av flera personer eller sammanslutningar som har rättskapacitet för genomförande av ett gemensamt ideellt syfte. En i föreningslagen avsedd ideell förening skiljer sig från ekonomiska sammanslutningar därigenom att dess syfte inte är att ge deltagarna vinst eller annan omedelbar ekonomisk förmån, och verksamheten kan ej heller vara av ekonomisk natur. Verksamhetens tyngdpunkt skall vara i det ideella arbetet. Ideella föreningar i föreningslagens mening är t.ex. politiska partier, fackorganisationer, idrottssällskap, välgörenhetsorganisationer och hobbyföreningar.

Registrerad och oregistrerad förening
En ideell förening kan utöva verksamhet i registrerad eller oregistrerad form.

Registrerade föreningar har rättskapacitet. De kan inneha egendom, ingå avtal samt uppsätta olika anhållan och ansökningar vid behov. En registrerad förenings medlemmar svarar inte personligen för föreningens förpliktelser.

En oregistrerad förening har inte rättskapacitet, den kan inte skaffa egendom i sitt namn och den kan inte vara medlem i en annan förening. Dess grundande och verksamhet regleras inte, och det som styrelsen gör i föreningens namn binder inte de andra medlemmarna. Ansvaret för en oregistrerad förenings verksamhet bärs av dem som har varit med om den verksamhet som gav upphov till ansvaret.
Så vad jag kan se står det inget om att det skulle vara förbjudet för en registrerad förening att vara medlem i flera andra föreningar.

SMFF vill tvångsansluta ALLA medlemmar i en KLUBB till SMFF. Men skulle SMFF därmed också kräva att klubben inte fick ansluta sig till annat förbund utöver SMFF? Då finns det ju ännu ett väldigt starkt argument att skippa SMFF.
Menar du verkligen Flightlight att SMFF sätter som krav att klubben inte får ansluta sig till ytterligare förbund? Typ "Ni ska inga andra gudar hava jämte SMFF"? Har man inte lämnat SMFF innan är det väl hög tid om det skulle förhålla sig så. Det hade nämligen gått utmärkt att vara med i RCFF och dessutom ansluta sig till SMFF. Men så är ju RCFF också ett FRITT förbund.

RCFF är inget tävlingsförbund - vi har ingen ambition att arrangera FAI-tävlingar och konkurrerar därför inte med SMFF.

Mvh
Ove

Mr J
2006-12-01, 22:07
Väl talat ove! :prayer:

Men egentligen är det nog inte detta frågan gäller, om jag tolkar flightlight's
inlägg rätt så menar han anslutning av en klubb, vi på RCFF ansluter inga klubbar. Däremot så tar vi gärna emot medlemmar i en klubb.
Excelfilen i fråga är till för att underlätta för klubbkassörer som av gammal vana brukar skicka in en sammanställning till SMFF, skillnaden är att vi gärna accepterar 13, 27 eller för den delen 100% av medlemmarna i vårt förbund.

Vi vill naturligtvis inte krångla till det i onödan för kassörerna ute i landet,
så om dom heller vill skicka in en lista på medlemmar i sin klubb som hellre vill vara med i RCFF än SMFF och på så sätt få en en lägre medlemsavgift i sin lokala klubb alternativt se till så att det blir mer pengar i klubbkassan. då är det denna fil dom bör använda.

mac77
2006-12-01, 22:46
Lagen om ekonomiska föreningar brukar lite felaktigt förkortas Föreningslagen. Denna förkortning är lite felaktig, då den antyder att den gäller alla föreningar. De ideella föreningarna omfattas dock inte av lagen - utan den gäller bara de ekonomiska föreningarna. Anledningen till detta är att de ekonomiska föreningarna till konstruktionen är förenklade former av aktiebolag, vilka lyder under Aktiebolagslagen.

Eftersom de ekonomiska föreningarnas medlemmar har ekonomiska intressen i föreningen anses det därför nödvändigt med en lag som styr hur föreningen får arbeta. Här finns regler om den ekonomiska redovisningen och hur den ekonomiska föreningen ska administreras och organiseras.

De ideella föreningarna omfattas alltså inte av någon lag förutom de brottslagar som finns i övrigt. Detta gör att det inte finns några formella krav på administrativa rutiner för en ideell förening. Av praktiska skäl brukar man dock följa de rutiner som finns i föreningslagen.

Källhänvisning (http://www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/html/motesteknik/regelverk/foreningslag/1.htm)

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1987%3A667&RUB=&ORG=)

AM
2006-12-02, 09:38
SMFF ÄGER inte landets klubbar - även om det nästan låter så från vissa håll.

Följande är hämtat från SMFF's stadgemall för klubbar:

3 mom.
Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock inte representera mer än en klubb vid tävling i samma gren under samma kalenderår.

Men som sagt - det finns inget som helst hinder för att en klubb är ansluten både till SMFF och RCFF.

Mvh
Ove