handdator

Visa fullständig version : Kallelse Årsmöte 16majadministrator
2009-04-05, 22:25
Årsmötet sänds live här: http://bambuser.com/channel/drhanke/broadcast/146792

Kallelse till RCFF:s årsmöte.

För de som inte kan närvara vid årsmötet kommer ni att kunna närvara via internet och chat för att kunna deltaga vid årsmötet.

Röstning kommer att kunna göras via forumet som föregående år.

Före och efter årsmötet kommer de som vill att kunna flyga på lunda fältet. Det är ca 1000m asfaltsbana och stora öppna ytor så ta med flygetygen! Vi bjuder på korv och dricka mm!

Dagordning för RCFF:s årsmöte Östhammarfältet
16 Maj 2009 kl. 13.00

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, tillika rösträknare.
4. Dagordningens godkännande.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
10. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet samt av ärenden, vilka anmälts i den ordning som säges i §15.
11. Föredragning av verksamhet och budget.
12. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.
13. Val av ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen för respektive ledigblivna poster.

· Ordförande väljs på två år.
· Sekreterare väljs på två år, dock ej med samma periodicitet som ordförande.
· Val av tre kassörer. En kassör väljs på två år samt två kassörer väljs på ett år.
· Val av två ledamöter väljs på två år.
· Val av två suppleanter väljs på ett år.
14. Val på ett år av två revisorer samt 2 suppleanter till dessa.
15. Val av ordförande samt två ledamöter till valberedning.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

administrator
2009-04-15, 10:58
Det har inkommit en motion, se följande länk
http://www.rcflyg.se/forum/showpost.php?p=206786&postcount=10

administrator
2009-04-15, 11:08
Hitta till Lunda.

Från Uppsala:
Väg 288 mot Östhammar. Cirka 1 mil efter Alunda kommer en 70-sträcka, där den slutar är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng vänster där och efter 2 km ligger fältet, det går inte att missa

Från Gävle:
Väg 76 mot Östhammar. Vid Börstils kyrka sväng höger mot Uppsala. Cirka 5 km efter Gimo är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng höger där och efter 2 km ligger fältet.

För er som vill navigera med GPS, Eniro karto på webben, Hitta.se kartor på webben sök på "Bollungen, Östhammar"