handdator

Visa fullständig version : Svar på Länstyrelsens beslut om restriktionsområdenAM
2014-02-05, 16:33
Jag fick svar från handläggaren på Länsstyrelsen i Malmö.


Hej Ove och tack för ditt brev!

Som framgår av Länsstyrelsens begäran till regeringen, se bifogad fil, så har Länsstyrelsen inte beslutat om att införa restriktionsområden för luftfart. Länsstyrelsepersonal och allmänhet har under senare år varit vittnen till ett antal incidenser inom sk skyddade områden där bl a de företeelser som omnämns i begäran skrämt djurlivet.

Ett av länsstyrelsens många uppdrag är att skydda naturvärden. I Skånes nationalparker och naturreservat finns sk ordningsföreskrifter som förbjuder allmänhet och markägare att störa djurlivet. Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av Miljöbalken. Ljud, rörelser, hur fort någon eller något rör sig, närgången närvaro eller rent av ”blotta närvaron” m m kan av olika arter upplevas olika störande. Föreskrifterna kan vara lite olika utformade där vissa är mer allmänt hållna och dessa kompletteras ibland med mer precisa förbud. Länsstyrelsen kan t ex förbjuda, med stöd av Miljöbalken; start och landning av luftfartyg. Övrigt användande av luftrummet, dvs luftfart, är inte Länsstyrelsen bemyndigad att reglera. Den exakta gränsdragningen mellan miljöbalkens och luftfartslagstiftningens tillämpningsområden är dock otydlig enligt vad Länsstyrelsen erfar. Klart är att regeringen är den myndighet som kan besluta om permanenta restriktionsområden vad gäller t ex flyghöjd.

Länsstyrelsen anser inte att den luftfartslagstiftning, inklusive tillhörande förordningar och föreskrifter, på det vis den är utformad i dagsläget vad gäller t ex minimiflyghöjder och hänsyn är tillräcklig för att skydda känsligt djurliv- även om den följs. För att uppnå syftet med att skydda områden för djurlivet begär därför Länsstyrelsen att regeringen gör det möjligt att skärpa bestämmelserna vad gäller användande av luftrummet över vissa områden som har särskilt känsligt djurliv, varav flera ingår i den internationella våtmarkskonventionen Ramsar.

Länsstyrelsen har under ärendets gång diskuterat med handläggare på Näringsdepartementet och Transportstyrelsen om bakgrunden till begäran, möjligheterna att införa föreskrifter och också den vidare hanteringen av ärendet. Om Regeringen väljer att gå vidare med Länsstyrelsens begäran kommer, efter vad Länsstyrelsen erfarit, en remisshantering att ske.

För att med stöd av Miljöbalken ändra ordningsföreskrifter i ett befintligt skyddat område, t ex ett naturreservat, krävs inget remisshanterade. För några år sedan gjorde Länsstyrelsen en översyn av ordningsföreskrifterna i naturreservaten kring Falsterbohalvön. Denna översyn gällde de bestämmelser som reglerade kite- och vindsurfning, användande av vattenskoter och hur fort man får färdas till sjöss. För att nå en bred förankring valde Länsstyrelsen att bjuda in föreningar som utövade vattensporter till en dialog och förslagshandlingarna remitterades också. Vad gäller eventuella restriktioner för luftfart får sålunda behörig myndighet sköta den fortsatta hanteringen.

För underlag om bl a Skånes naturreservat hänvisas till:

http://gis.lst.se/lanskartor/

http://www.lansstyrelsen.se/SKANE/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/Pages/default.aspx

För underlag om störningsincidenser så rör det sig om Länsstyrelsens personals observationer och observationer från allmänheten inklusive föreningar. Önskar du ta del av vetenskapliga studier om hur fåglar eller andra djur påverkas av olika mänskliga fritidsaktiviteter eller andra aktiviteter kan jag rekommendera dig att göra en sökning på Internet. Där finns mängder med vetenskapliga studier baserade på fältobservationer.

Vänliga hälsningar,
Eva O*******

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Mitt svar:

Hej Eva,
Tack för ditt svar.

Självklart ska vi värna vår natur och viltet. Alla bör på ett ansvarsfullt sätt bidra till att vi människor kan leva i symbios med naturen. Exempelvis rör sig en modellflygare många timmar i naturen – oftast på ett modellflygfält eller plats där sådan aktivitet bedrivs. Bland uppemot tiotusen modellflygare finns det väldigt få kommentarer kring hur viltet störst av verksamheten. Det finns många vittnesbörd om hur viltet tvärtom inte brytt sig alls. Rådjur, hjortar, hästar, kor och fågel visar inga tecken på att vara skrämda av modellflyget. Därför är det förvånande att läsa Er skrivelse att modellflyg skulle skrämma viltet. Man undrar om det är ett ANTAGANDE eller ett säkerställt faktum.

Jag har läst igenom ditt svar och vill gärna ha svar på följande punkter:


”Länsstyrelsepersonal och allmänhet har under senare år varit vittnen till ett antal incidenser inom sk skyddade områden där bl a de företeelser som omnämns i begäran skrämt djurlivet”.


Var finns dokumentationen kring dessa iakttagelser? Har ”drabbade” parter varit med vid besluten, eller är det ett ensidigt beslut fattat av länstyrelsens milöjöenhet? V.v skicka dokumentationen.” Ett av länsstyrelsens många uppdrag är att skydda naturvärden. I Skånes nationalparker och naturreservat finns sk ordningsföreskrifter som förbjuder allmänhet och markägare att störa djurlivet. Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av Miljöbalken. Ljud, rörelser, hur fort någon eller något rör sig, närgången närvaro eller rent av ”blotta närvaron” m m kan av olika arter upplevas olika störande”.


Jag efterlyser även de dokument som styrker påståendet. (Inom modellsporten har vi som sagt motsatt erfarenhet. Råddjur, hjortar, hästar, kor och fåglar upplevs som om de över huvud taget inte bryr sig om modellflyg).” Föreskrifterna kan vara lite olika utformade där vissa är mer allmänt hållna och dessa kompletteras ibland med mer precisa förbud. Länsstyrelsen kan t ex förbjuda, med stöd av Miljöbalken; start och landning av luftfartyg. Övrigt användande av luftrummet, dvs luftfart, är inte Länsstyrelsen bemyndigad att reglera. Den exakta gränsdragningen mellan miljöbalkens och luftfartslagstiftningens tillämpningsområden är dock otydlig enligt vad Länsstyrelsen erfar. Klart är att regeringen är den myndighet som kan besluta om permanenta restriktionsområden vad gäller t ex flyghöjd”.


Självklart är gränsdragningen otydlig och svår. Men solklart är att restriktioner och begränsningar av ljud och rörelse i naturen ska – och måste – omfatta all verksamhet, inte bara vissa aktiviteter som i de fall som nu pekas ut. En samling fågelskådare uppfattas säkerligen mer störande av viltet än ett modellflygplan som befinner sig på betydligt större avstånd. Djur reagerar ju endast på händelser och ljud i dess omedelbara närhet. Allt som befinner sig mer än 50 – 75 meter bort ligger utanför djurens ”alert”-området. Alltså störs djuren inte. Jag har själv erfarenhet av luftfart som yrkespilot. Trots kanoner, sirener, blixtljus och fordon är det svårt att skrämma bort fåglar och djur på flygplatserna.” Länsstyrelsen anser inte att den luftfartslagstiftning, inklusive tillhörande förordningar och föreskrifter, på det vis den är utformad i dagsläget vad gäller t ex minimiflyghöjder och hänsyn är tillräcklig för att skydda känsligt djurliv- även om den följs”.


Då är väl en logisk följd att lagstiftningen rivs upp och all – enligt Er – störande verksamhet förbjuds? Det kan ju inte vara så att vissa aktiviteter väljs ut och begränsas medan andra lämnas därhän. Var finns rättssäkerheten om beslut fattas på exempelvis miljöenheten utan att drabbade parter har möjlighet att inverka på besluten?” För att med stöd av Miljöbalken ändra ordningsföreskrifter i ett befintligt skyddat område, t ex ett naturreservat, krävs inget remisshanterade. För några år sedan gjorde Länsstyrelsen en översyn av ordningsföreskrifterna i naturreservaten kring Falsterbohalvön. Denna översyn gällde de bestämmelser som reglerade kite- och vindsurfning, användande av vattenskoter och hur fort man får färdas till sjöss. För att nå en bred förankring valde Länsstyrelsen att bjuda in föreningar som utövade vattensporter till en dialog och förslagshandlingarna remitterades också. Vad gäller eventuella restriktioner för luftfart får sålunda behörig myndighet sköta den fortsatta hanteringen”.


Jag har inte hört att någon förening varit närvarande på Era sittningar. Modellflyg – som jag representerar – är dessutom ingen luftfart, det är en rekreation. Modellflyg betraktas av myndigheter och Transportstyrelsen som leksaker och berörs inte av restriktioner och begränsningar. Det finns dock några modellflygklubbar i landet som begränsats i sin verksamhet av den lokala miljömyndigheten. I de flesta fall rör det sig om ett direkt övergrepp då myndigheten konstaterat att inga tillåtna bullernivåer överskridits, men ändå infört begränsningar efter eget gottfinnande. Så att generalisera – som nu görs från Er sida - visar på en oroande okunskap. Modellflyg är allt från modeller som väger några få gram till stora modeller som kan väga upp mot exempelvis 25 kilo. Det finns två stora förbund som organiserar landets modellflygare. Totalt har vi ca 6000 medlemmar. Det finns även uppskattningsvis ytterligare några tusen utövare som inte är anslutna till förbunden. Men gemensamt är att vår hobby utförs på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn taget till omgivningen och djurlivet.


Avslutningsvis efterlyser jag åter kopior på de skrivelser som innehåller klagomål på modellflyg och de andra aktiviteter som Ni beslutat ska begränsas. Handlingar som rimligtvis utgjort beslutsunderlag för Era beslut.

Mvh
Ove Nielsen
Ordf. Svenska RC-Flygförbundet.

Snickarjävel´n
2014-02-05, 17:41
Bra att du tar dig tid Ove till dessa skrivelser. Får dom fria händer körs vi snart över...

Thomas
2014-02-05, 18:02
MYCKET bra skrivet, Ove!
Instämmer med Jonny, och jag tror att det bara är antaganden från Länsstyrelsens sida. Någon miljömupp TROR att djurlivet blir stört.

Vet du hur 'det-andra-förbundet' har agerat??

Halcon
2014-02-05, 18:11
Som fd flygledare kan jag intyga problemen vi hade med fågel och vilt på banorna och hur svårt det är att medelst skrämselteknik (skott, höga ljudnivåer av olika slag m.m.) få bort dem.

Mycket bra skrivet - ska bli intressant att följa denna diskussion samt svaret från Länstyrelsen.

Dragon
2014-02-05, 18:14
Tack Ove för ditt engagemang!
Hoppas bara att dom lyssnar på dej,
men jag tror dom är hårt styrda av miljömaffian!

Ålänning
2014-02-05, 19:07
Klockrent!
Miljönissarna är däremot ett knepigt släkte.
De stretar med precis allt inför byggandet av en motorbana här, som tex växtfaunan som är hotad vad gäller sällsynta fridlysta växter.
Snart går de runt RC-fältet och hittar nån växt som måste skyddas och så är det hus i hemvete.

jan åberg
2014-02-05, 19:25
BRA OWE, Intresant

Ville
2014-02-05, 21:25
Tackar också för ditt engagemang Ove! Mycket bra svarsbrev. Det blir spännande att följa detta ärende.

/Ville :)

Anders J
2014-02-05, 23:59
Instämmer i lovorden Ove!

Bra jobbat. :thumbup:

Anders

lassebetong
2014-02-06, 07:56
Bra att ni åtminstånne försöker.

AM
2014-02-06, 12:20
Tack för stödet.

Jag tycker det är viktigt att ifrågasätta det rättsliga skyddet man har när miljö- och hälsoskyddsmänniskor har fria händer att styra och ställa efter eget huvud. Vid all annan prövning måste ju alla parter ha chans att påverka besluten. Miljö- och hälsoskydd verkar fungera som en domstol där försvar och jury saknas och endast åklagare och domare dömer. Man kan inte heller - tycker jag - peka ut en grupp aktiviteter, medan annan verksamhet får fortsätta oinskränkt. Likhet inför lagen. Det mest skrämmande är att de flesta beslut som inskränker föreningars frihet bygger på antaganden och "fikabordssnack". Tyvärr har miljö och hälsoskyddskontoren i kommunerna oinskränkt makt att efter eget huvud besluta - vilket är unikt i ett rättssamhälle. Det ska inte vara möjligt att exempelvis förbjuda alla Volvobilar att hålla max 30 km/tim medan alla andra får hålla 50 km/tim. Men det är faktiskt vad Miljö- och Hälsoskyddet har rätt att göra.

mrblueshooter
2014-02-06, 13:37
Bra Ove!
Rätt ska vara rätt. Ska det tas beslut så ska det göras på fakta och inte lösa antaganden. Dessutom ska det ju som du svarat inte riktas mot enskilda, utan omfatta allt och alla i så fall.
Tack för att du slåss för allas vårt intresse!

Nimbus-Bert
2014-02-06, 14:42
Bra jobbat Ove.
Löjligt, har Länsstyrelsen inget bättre att göra. Skrämma djur har inget med Miljöbalken att göra, där handlar det om djurens fortplantning. Tror att djuren blir mer rädda för en person på Länsstyrelsen än ett modellflyg. Fråganär vilket man borde begränsa först.
Det ”djuret” som troligen blivit mest skrämd är nog ett tvåbent "djur" som gillar att klaga.
Jag personligen tvivlar på att det har med varken miljö eller djur att göra utan någon som känner sig bevakad. I dagsläget kan alla köpa flyg med kamera och kan ana att det även kan missbrukas.


http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/flygfotografering/

Bert

IngemarTh
2014-02-06, 19:24
Jättebra Ove
Jag reagerade mest över att Natura 2000 områden nämns av länstyrelsen och där finns tydliga.regler om att det ska vara betydande störning för att man ska vidta åtgärder till skillnad från en konkret försämring där man inte har denna marginal i ordet "betydande", se kapitel 3 i http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_sv.pdf. Så det kanske går att dra ända till EU kommissionen om det skulle behövas!

/ Ingemar

Ålänning
2014-02-06, 19:46
Jag bor typ 10 meter från ett Natura 2000-område. Dom har sågat ner trän som galningar där senaste dagarna, det har stört mig, jädra oljud! =) Fördelen: Jag har nu mer utrymme att flyga på. ;-) Dessutom har jag nu bättre sjöutsikt.

AM
2014-02-08, 10:26
Nytt svar från Länsstyrelsen i Skåne:


Hej Ove!
Tack för dina synpunkter. Om Regeringen väljer att ta upp Länsstyrelsens begäran kommer frågan att remisshanteras och du och andra verksamhetsutövare har då möjlighet att framföra era synpunkter till behörig myndighet. I övrigt hänvisas till svaren i Länsstyrelsens tidigare mejl.

Vänliga hälsningar,
Eva
Mitt svar:
Hej igen Eva,

Varför kan jag inte få svar på frågorna jag ställt och varför får jag inga KOPIOR på de skrivelser som inkommit till Länsstyrelsen i ärendet? Det är offentliga handlingar.

Jag hoppas Ni förstår allvaret i de beslut ni fattar – det berör och påverkar tiotusentals medborgare - och då borde Ni visa oss alla en större respekt.

Vi kommer att driva frågan vidare om det skulle behövas. Var finns rättsskyddet i samhället om länsstyrelse- och kommuners miljöenheter har fria händer att fatta beslut efter eget tyckande och utan prövning?

Så åter igen – Skicka kopior på samtliga dokument som ligger till grund för Ert beslut att införa restriktionsområden och därigenom begränsa rörelsefriheten för medborgarna.

Mvh

Ove Nielsen
Ordf. Svenska RC-Flygförbundet

bokis
2014-02-08, 12:30
Det är det som kan bli svårt,det blir en massa tyckande o förutfattade meningar.
Bra jobbat Ove!

Dragon
2014-02-08, 14:04
Tack än en gång Ove! Du är en klippa!:)
Håller Thomas om att det skulle va intressant
att höra vad det andra förbundet gör i frågan.

bokis
2014-02-08, 15:49
Tack än en gång Ove! Du är en klippa!:)
Håller Thomas om att det skulle va intressant
att höra vad det andra förbundet gör i frågan.

Spelar egentligen ingen roll,eller hur?:lollypop:
Frågan väcktes här och det är bra att någon tar tag i det,oavsett vem..
Mer intressant tycker jag det är om Länsstyrelsen presenterar underlaget och
varifrån det kommer om det sker..
Misstänker som sagt att det är tyckande och fördomar som ligger bakom något slikt...

trapperwolf
2014-02-08, 16:05
Hej Bokis en kvist är lätt att knäcka men flera kvistar i hop är mycket svårare att knäcka eller hur

Mvh Trapperwolf

bokis
2014-02-08, 19:09
Vad jag menar är att det inte är så mycket för medlemmarna i RCFF o bekymra sig för,
det är inget vi kan påverka.
Förhoppningen kan ju vara att även SMFF hör av sig i frågan ,vore bra,men inget jag kommer att hålla andan för i väntan på att de ska hända.
Men undrens tid är inte ännu förbi sade en vis man en gång i tiden...

trapperwolf
2014-02-08, 20:29
Hej jag trodde at vi medlemmar är RCFF o vist påverkar det oss
särskilt vi som bor i det fagra SKÅNE många bäckar små o starka står vi enade :sarcastic:

Mvh Trapperwolf

McRegor
2014-02-08, 21:06
Bokis syftade nog på SMFF-medlemmarna skulle jag tro...
Roger

bokis
2014-02-08, 22:02
Hehe,jooo Roger,men inte medlemmarna kanske,mer åt styrelsehållet och vad som händer där är inget RCFF har med att göra så spekulera om ev. reaktioner m.m tycker jag inte behövs,bästa vore ett samarbete men det känns en smula avlägset fortfarande tyvärr...

AM
2014-02-08, 23:13
Egentligen spelar det inte så stor roll hur många som uppvaktar myndigheterna. Viktigt är däremot att frågorna ställs och att man kan peka på den maktfullkomlighet som utövas. Det är den frågeställningen man ska ha med sig om - eller när - man för ärendet upp till högre instanser. Är det acceptabelt att en myndighet helt ensidigt kan ta beslut grundade på myndighetens egna antaganden och där man inte bryr sig om hur besluten påverkar "motparten" eller drabbade organisationer/företag/privatpersoner? En domstol bestående endast av åklagare och domare...

Thomas
2014-02-08, 23:39
Alldeles rätt, Ove!
En myndighet kan inte bara ta beslut i en fråga bara för att någon TYCKER si eller så, beslut måste grundas på fakta.
Stå på dej om att få del av underlag i antagandet från myndigheten, d.v.s. länsstyrelsen!
Och vi är många i landet som kan påverka, inte bara modellflygare, utan också alla andra (läs: hängglidare, sportflygare m.fl.) som använder luftrummet.
Kanske idé att enas om en protestskrivelse??

AM
2014-02-09, 01:59
Jag tycker det är viktigt att få en prövning av miljö och hälsoskyddsavdelningarnas exklusiva makt att styra och reglera utan egentlig saklig prövning.
Ingen annan instans kan fatta avgörande beslut utan att behöva ta hänsyn till de som berörs.
Visst ska vi protestera, men jag tror den bästa lösningen är att vi inom våra egna led håller styr på avarterna. Att flyga RC-plan i vägtunnlar och susa fram i en motoriserad fallskärm på lågan över ett fågelskyddsområde är sällsynta företeelser vi själv ska kunna ta tag i. Att via myndigheterna försöka stävja sådant är lönlöst och drabbar alla som sköter sig.

rc9
2014-02-09, 09:23
Är rädd att du slog huvet på spiken med ditt sista inlägg Ove.

//Kalle

AM
2014-02-15, 11:38
Nytt svar från Länstyrelsen i Skåne:


Hej Ove!
För att återkomma till mitt första mejl och utveckla delar av det; Ett par av länsstyrelsens många arbetsuppgifter är att skydda natur och att förvalta/sköta den natur som är skyddad. Detta innebär att bara i dessa sammanhang rör sig länsstyrelsens personal mycket i fält - både utanför och inom skyddade områden.

Länsstyrelsepersonal har varit vittnen till den typ av störningar som nämns i Länsstyrelsens skrivelse som gått till regeringen. Länsstyrelsen har också fått ta emot muntliga uppgifter från allmänheten både via telefonsamtal och vid möten i andra sammanhang i fält. Om du följer den andra länken i mitt första mejl kan du se vilka naturreservat som ligger inom de områden som Länsstyrelsen föreslår ska få restriktioner för luftfart.

Du kan också ta del av naturreservatens beslutshandlingar där du kan se vilka ordningsföreskrifter som gäller för områdena. Dessa föreskrifter gäller för ALLA. De allra flesta naturreservaten har en allmän föreskrift som förbjuder markägare och allmänhet att störa djurlivet. Många naturreservat har även mer preciserade ordningsföreskrifter som att det t ex är förbjudet att ha hunden lös, att beträda, att på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning, kite- eller vindsurfa, köra vattenskoter, framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop, starta eller landa med luftfarkost, eller beträda, m m.

I det naturreservat där den helikopterhändelse som nämns i Länsstyrelsens skrivelse inträffade finns ett beträdnadsförbud och även föreskriften som förbjuder att djurlivet störs. Vittnen till att säl inklusive kutar skrämdes och flydde fanns, liksom identifierbara bilder på själva helikoptern. Materialet lämnades till åtal – men åklagaren la ner med motiveringen att brott ej kunde styrkas, ”naturreservatets restriktioner var inte utritade på flygkartan”. I detta fall gjorde privatpersoner en polisanmälan. Ärendet var inte initierat av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsepersonals observationer, muntliga uppgifter från allmänhet har inte registrerats särskilt i detta ärende och därmed finns således inget material att lämna ut. Om du begär det kan Länsstyrelsen fatta ett särskilt beslut om att det inte finns några handlingar att lämna ut.

Det är Länsstyrelsens erfarenhet i det tillsynsarbete vi bedriver att föreskrifter måste vara tydliga om ärendena ska gå vidare till åtal. Om det inte kan anses som ett brott att t ex med helikopter hovra på lägre höjd än 10 m över en sälkoloni som drabbas av panik är Länsstyrelsen tvungen, för att kunna uppfylla syftet med skyddet i naturreservaten, att begära att lagstiftningen ändras och att andra restriktioner införs. Så vad gäller Länsstyrelsens skrivelse till Regeringen så är den en begäran – inte ett beslut om att inrätta restriktionsområden. Väljer Regeringen att gå vidare med ärendet så är det Regeringen eller den myndighet den utser som prövar ärendet – inte Länsstyrelsen.

Vänliga hälsningar,
Eva

Anmärkningsvärt är att det bara är HÖRSÄGEN och kollegers uppfattningar som styr dessa stora beslut!

Jag ska skriva ett svar och återkommer...

Medeashusse
2014-02-15, 13:46
Det intressanta är att modellflyg inte nämns!? Kanske idé att be dom precisera de incidenter som varit med modellflyg och hur de kan ställas i pararitet med landning av en fullskalahelikopter?
När man sedan kommer ner till juridiken, vad är då exakt en "luftfarkost". Är inte det rent juridiskt ett ultralätt flyg etc. som kräver en registrering hos någon myndighet?
Man kanske ska raktigenom se till att eventuella beslut i denna och andra liknande frågor särskilja vårt särintresse, modellflyget från generella "luftfarkost"-beslut och gå stenhårt på allemansrätten och att ett rc-plan likställs med tex att ha en hund lös och spela på en radio? (Nej, jag skämtade inte i sista meningen! ;))

AM
2014-02-15, 14:41
Jag tycker det mest anmärkningsvärda är att Miljönämnderna och Hälsovårdsnämderna fattar beslut UTAN officiellt inkomna klagomål. Det räcker med att en kollega TYCKER att hen störs, eller en annan miljöfantast ringer och gnäller... Var finns rättssäkerheten?
Det är kanske rätt att skydda vissa områden med restriktioner. Men det hade varit ännu lättare att ha rekommendationer mer än förbud. Ta reda på helikopterföraren och dra hen i örat framför att rita stora cirklar på en karta och förbjuda i princip all verksamhet där.

Medeashusse
2014-02-15, 16:43
Håller med dig i det du skriver och har personlig erfarenhet av kommunala tjänstemäns godtyckliga ämbetsutövande i miljöfrågor genom familjeföretaget. Den gången gick miljökontoret bet och fick betala skadestånd för sina överilade beslut om tvingande åtgärder och hot om vite när ärendet togs upp i högre instans.

Men för Rcff blir det en liten annan vinkel i det här läget, då modellflyget bara omnämnts i en skrivelse.

Jag tycker vi så långt det går ska pinka revir runt modellflyget och dess olika former och utövare. Att de som styr och ställer får klart för sig vad de juridiska definitionerna är och att de inte kan inkludera hobbyn i övrig luftfartsverksamhet.

Vad andra gör och inte gör kan vi inte påverka, bara distansera oss ifrån och upplysa om vad vi sysslar med.
Tex. så är ett gäng hangflygare en stormig höstdag inte att jämföra med en helikopter som hovrar ovanför en sälkoloni.

Om inte det funkar, så går vi andra lite tuffare vägar. Jag hjälper gärna till...

Mjoelner
2014-02-16, 00:13
Nu tillhör jag inte länstyrelsens fanklubb och har också haft med dom att göra. Kan av egen erfarenhet säga att det var inte det lättaste och dessutom ganska dyrt.

Men, dom har som jag fattat det till uppgift att bl.a. sköta naturreservaten och om dom ser detta som ett problem så är det väl inte så märkligt att dom beslutar om att begära ett förbud inom ett område där dom själva inte är berättigade att göra det.

Däremot är det ju väldigt märkligt att dom tar ett så stort steg utan någon vettig dokumentation. Dom har en (1) dokumenterad händelse och sen "odokumenterade" klagomål. Hur vet dom då att det är ett stort problem av en sån magnitud att det berättigar ett förbud? Hur många av dessa klagomål är i sig berättigade och hur många har annan bakgrund (t.ex. okynnesanmälan, "grannfejd", etc).

Deras begäran kan i nuläget sammanfattas i en mening:

Vi begär ett förbud mot luftfart, modellflyg och fallskärmshoppning i, och ovanför, nämnda naturreservat för att en helikopter en gång landade i ett naturreservat.

Mjoelner
2014-02-16, 00:44
I ett av svaren från länstyrelsen så står det:

Om Regeringen väljer att ta upp Länsstyrelsens begäran kommer frågan att remisshanteras och du och andra verksamhetsutövare har då möjlighet att framföra era synpunkter till behörig myndighet.

Hur vet vi att ärendet kommer att gå i remiss till RCFF? Känns lite osäkert att lita på att någon ansvarig vet att RCFF borde få uttala sig. Kan RCFF registrera sitt intresse i frågan på något sätt?

Medeashusse
2014-02-16, 02:45
Regeringens remisshantering:
http://www.regeringen.se/sb/d/242/a/3652

Dock står det inte hur man "skriver upp sig på listan" för att bli remissinstans, men skickar man ett mail till statsrådberedningen får man säkert svar på det.

Begär ut dokumentationen från Länstyrelsen för de incidenter där modellflyg varit inblandat och så kan vi arbeta vidare utifrån det.

Nimbus-Bert
2014-02-16, 11:04
Kan ju vara att dom biter sig själv i rumpan. http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3790230.ece . Kan vara att bjuda in någon från länsstyrelsen och visa vad det handlar om och vad det kan användas till.

Bert

Medeashusse
2014-02-16, 11:11
Tja, de skulle tex kunna räkna häckande par i något skyddat område utan att ens deras egen personal skulle behöva trampa runt ibland fåglarnas bon...

AM
2014-02-16, 12:05
Jag begärde ut all dokumentation redan i första mailet. Det finns inte mer än deras egna tyckande och något telefonsamtal från en klagande miljövän.
självklart ska vi värna modellflyget. Det gör vi också genom att vi oftast flyger på klubbfält samt att vi manar till sunt förnuft bland våra medlemmar. Vad vi behöver är också att appellera till vårt civilkurage - att våga tillrättavisa någon vi ser flyga på olämpligt sätt/plats.

Medeashusse
2014-02-16, 13:04
Oavsett hur de kommit in till Länstyrelsen i Skåne skulle kanske en diskussion om de fallen här på forumet vore kanske en idé?
Jag menar, det pågår ju en ganska hetsk diskussion om FPV-flyg mest hela tiden, så att inte den typen av flygning ska få ögonen på sig. Varför inte om detta också?

I detta fall föreligger det dessutom en överhängande, konkret risk för restriktioner som dessutom kan bli prejudikat och sätta griller i huvudet på andra tjänstemän vid andra Länstyrelser i landet.

Att kunna påvisa att Rcff informerar och diskuterar om uppträdande för modellflygare i skyddsområden torde kunna ge en liten fördel i fortsatta diskussioner med berörda myndigheter.

Prio ett borde vara att få bort ordet modellflyg från skrivelsen till regeringen, på något vis.

Om man med tanke på ovanstående startar en dialog med tjänstemännen där man informerar om modellflyg och där de i sin tur kan komma med förslag hur man som modellflygare kan undvika det som är störande, tror jag man kommit en bit på vägen för att få bort modellflyg från förslaget.

Ibland är man tvungen att bita sig själv i tungan fastän det gör ordentligt ont. Jag vet...
Lobbying tror jag det kallas.

Medeashusse
2014-02-16, 18:07
Lite om vad som skrivs och diskuteras på andra forum och i press om ämnet.
https://www.google.se/search?q=l%C3%A4nsstyrelsen+sk%C3%A5ne+modellflyg&oq=l%C3%A4nsstyrelsen+sk%C3%A5ne+modellflyg&aqs=chrome..69i57&client=ms-android-sonymobile&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8

Det finns de som välkomnar begäran som ligger i linje med deras intresseområde och tvärt om.
Benämningen luftmoped ser ut att vara ett irritationsmoment för UL-flygarna. ;)

Pumpe
2014-05-27, 12:34
Något nytt?

AM
2014-05-27, 16:04
Inget nytt. Tyvärr.