handdator

Visa fullständig version : Lite om flygteori: flyga på magnuseffektenfreddan_6
2017-05-10, 06:56
Det finns folk som tror på den gamla teorin om vingars lyftkraft. Denna teori tillämpar Bernouilis strömningslära felaktigt. "Kompisvind möts vid bakkanten av vingen" "undertryck på ovandsidan". Om den teorin skulle vara sann skulle detta vara omöjligt.
(Det är nästan omöjligt)


https://www.youtube.com/watch?v=K6geOms33Dk

(Det som får flygplan att lyfta är till ~95% att flygplanet på något sätt trycker ner luft med en vikt lika (för planflykt) som vikten av planet), och till ~5% undertryck på ovansidan vingen.)

bem
2017-05-10, 08:19
Hej,
Det var artiklar i Modellflygnytt under 1990-talet skriven av aerodynamikern Martin Ingelman-Sundberg* som förklarade lyftkraft på ett väldigt bra sätt.

Modellflygnytt nr 2 1992 sid 31-34, nr 4 1992 sid 20-21. Bifogas.

Finns mer att läsa i rapport 1990:2 Lyftkraft utan Bernoulli (som gick att beställa från Svenska Mekanisters Riksförening när artiklarna i modellflygnytt skrevs). Jag är lite osäker man det borde väl vara i "Mekanisten 1990:2"?

*) https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Ingelman-Sundberg

/Bo

Thomas
2017-05-10, 08:22
Dom länkarna funkar dåligt, bem...

Optimate
2017-05-10, 08:24
För mig funkar dom.

bem
2017-05-10, 08:31
Dom länkarna funkar dåligt, bem...
Länkarna funkar när jag testar. Prova igen.
/Bo

McRegor
2017-05-10, 08:37
Länkarna fungerar för mig...
Roger

Thomas
2017-05-10, 08:53
Nu funkar det!
Tack!

Michael
2017-05-10, 22:22
I stort sett är det som Ingelman Sundberg skrev korrekt. Att påstå att Bernoullis lag på något sätt skulle ha en koppling till det felaktiga antagandet att luftmolekyler som skiljs åt vid vingens framkant och färdas olika lång väg beroende på vingens profil skulle mötas igen vid bakkanten är definitivt fel. Likaså är det helt fel att påstå att Bernoullis och Newtons lagar skulle stå i någon sort motsatsförhållande till varandra. Att det utbröt ett stort gräl om detta och runt tiden för Ingelman Sundbergs artiklar visar inte på mycket annat än att de inblandade personerna hade en bristande förståelse för den underliggande fysiken, oavsett att de var aktade ingenjörer och aerodynamiker.

Lyftkraft uppkommer som en reaktionskraft beroende på att luftflödet kring vingen avlänkas vid passagen förbi vingen och då utsätts för en acceleration. Allt i enlighet med Newtons lagar. Bernoullis lag kan därvidlag användas för att beskriva sambandet mellan det hastighetsfält som uppstår runt vingen och det statiska tryckets fördelning runt vingen. Newtons och Bernoullis lagar kompletterar därvidlag varandra och de står inte i något som helst motsatsförhållande till varandra. Det är ett fysikaliskt faktum även om många ingenjörer tycks tro motsatsen.

Bernoullis lag är inget annat den klassiska energiprincipen (summan av olika energiformer i ett slutet system är konstant) applicerad på en fluid, istället för fasta kroppar som oftast är fallet i skolfysik. Termerna som ingår i Bernoullis formel utgör fluidens kinetiska respektive potentiella energi mätt per volymenhet (Joule/m3). Termerna tolkas i tekniska sammahang dock oftast som dynamiska och statiska tryck (Pa). Synsätten är ekvivalenta vilket framgår av följande enhetsomvandling:

Pa = N/m2 = Nm/m3 = J/m3

freddan_6
2017-05-11, 09:43
Man kan också prova praktiskt, här är tre enkla tester:

flyger inomhusplan med platt vinge? I så fall är den gamla teorin fel.
Går det att flyga uppåner? I så fall är den gamla teorin fel.
Går det att flyga med symmetrisk profil? I så fall är den gamla teorin fel.

Michael
2017-05-11, 10:59
Den "gamla teorin" är inte en teori utan endast ett felaktigt antagande om förutsättningarna för hur luftmolekylerna rör sig då vingen passerar förbi.
I alla tre fallen gäller Newtons och Bernoullis ekvationer. Newton beskriver lyftkraften uppkomst medan Bernoulli beskriver sambandet mellan tryck- och hastighetsfördelningarna runt vingen. Vare sig mer eller mindre

Daniel Ahlin
2017-05-11, 16:33
De praktiska testerna som man kan göra visar ju att det krävs någon skillnad mellan ovansida och undersida. Den symmetriska och platta profilen slutar vara symmetriska i förhållande till luftflödet så fort man ger lite anfallsvinkel. En uppochnerprofil visar bara att det krävs mer anfallsvinkel för att uppnå samma effekt. Alltså ger de praktiska testerna inte något bevis för att bernoullis lag inte ska gälla.

innomhusplan flyger generellt för att dom har stor motor.

anfallsvinkel och stor motor duger åt mig.

Gasman
2017-05-21, 13:40
Lyftkraften hos ett objekt = summan av alla reaktionskrafter från molekylerna som kolliderar med objektet