handdator

Visa fullständig version : Info från RCFFs styrelsekjni
2018-02-18, 14:26
RCFFs styrelsearbete

Styrelsens ordförande för RCFF:
Under det gångna året har styrelsens arbete framförallt ägnats åt 2 viktiga frågor, samråd och remissinstans åt TS där vi framfört många viktiga synpunkter och haft en bra dialog med myndigheten. Vår försäkring har också tagit en del tid i anspråk där vi arbetat för att våra villkor ska bli så bra som möjligt för våra medlemmar. Villkoren har reviderats utifrån våra önskemål och fyller nu väl sin funktion. Styrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram regelverk runt hälften tillbaka samt vad som ska gälla runt våra shootouts/mötesplatser runt om i landet där våra medlemmar kan träffa styrelsen på plats samt få tillfälle att träffa andra RCFF medlemmar under trevliga former när vår hobby är som bäst.

Just nu arbetar styrelsen vidare med förberedelser inför årsmöte samt ett kommande medlemsmöte där viktiga frågor ska avgöras och din röst är viktig. Dialogen med TS kommer att fortsätta under våren och vi kommer att framförallt diskutera hur vi praktiskt ska gå till väga för att göra ansökan för att få våra RCFF fält godkända för fortsatt verksamhet.


EMFU:

RCFF har ansökt om medlemskap i den Europeiska Modellflygunionen och har nyligen bjudits in till dess generalförsamling som hålls i Paris i början av maj. RCFFs representanter planeras bli Micheal Österlund och Kjell Nilsson. På detta möte kommer beslutas om RCFF kommer att accepteras som fullvärdig medlem. Vi tror att det är viktigt att vara representerade i detta forum som en andra modellflygorganisation från Sverige. SMFF är medlem sedan tidigare. Du kan läsa mer om EMFU och även se vilka föreningar/förbund som är medlemmar här: http://www.emfu.eu (http://www.emfu.eu/)


TS (Transportstyrelsen):

Nya regler finns nu publicerade på TS hemsida, https://www.transportstyrelsen.se/sv...de-luftfartyg/ (https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/utgangna-remisser/omremiss-obemannade-luftfartyg/)och började gälla 1/2 2018. Michael Österlund är RCFFs representant i kontakterna med TS och har också ansvarat för de remissvar som RCFF lämnat. För en sammanställning av remissomgångarna se här: https://www.transportstyrelsen.se/gl...sf-2017-13.pdf (https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/luftfart/tsf-2017-13-obemannade-luftfartyg/remissammanstallning-uas-sekretessgranskad-jurist-tsf-2017-13.pdf)
Det fortsatta arbetet blir att klarlägga hur TS process kommer att se ut för att kunna bevilja modellflyget undantag från en del av kraven på flygetyg med vikt mellan 7-25 kg och förhoppningsvis göra det möjligt att få fortsätta flyga enligt modellflygets traditionella rutiner. Om möjligt vill RCFF kunna bidra med hantering av denna process gentemot TS både för klubbar och enskilda medlemmar.

Det händer också saker i andra delar av Europa. Läs gärna på British Model Flying Association (https://bmfa.org/News/News-Page/ArticleID/2510/EASA-Publish-their-Technical-Opinion-and-Draft-Regulations-for-Unmanned-Aircraft)


Säkerhetsregler:

Arbetet har påbörjats för att revidera våra säkerhetsregler på förbundsnivå så att de ska bli mer samstämmiga med de krav TS ställer utifrån de regler som träder i kraft den 1/7-2018, mer info kommer från ansvariga i styrelsen för denna fråga när arbetet kommit en bit på väg. Ansvariga för arbetet med denna fråga är Richard Bokström och Ove Nielsen.


”Hälften tillbaka”:

Detta koncept har ju funnits med i RCFFs målsättning sedan många år och styrelsen arbetar för närvarande med att försöka formalisera hur detta skall omsättas i praktisk handling.


Rekrytering:

Denna fråga har diskuterats i styrelsen under hösten men vi har inte kommit fram till något konkret att presentera än, frågan är ganska omfattande och vi måste fundera vidare vilken målgrupp vi ska prioritera i detta viktiga arbete med att få vårt förbund att växa.


RCFF-träffar/meetings:

Arbete pågår med regler för att kunna ge ekonomiskt stöd till de klubbar som vill arrangera träffar under året. Planen är att få kanske 2-3 träffar fördelade över landet och även lite spridda i tiden där RCFF som förening är representerad. Kanske bör vi behålla namnet Shootout. Det är inarbetat - förknippat med RCFF - och alla vet vad det är. Vi jobbar på ett förslag som kommer att innefatta villkor för ett bidrag från RCFF, t ex vad bidraget kan användas till, hur ansökan skall gå till och vad RCFF förväntar sig som motprestation från arrangerande klubb. Hoppas kunna publicera ett förslag inom en nära framtid och räknar med en deadline för ansökan från intresserade klubbar att arrangera dessa meetings 30/4. Därefter beslutar styrelsen vilka som får arrangera årets träffar utifrån geografisk spridning samt tidpunkter för genomförande av eventen.


Försäkringar:

Våra försäkringsvillkor är justerade att passa modellflygverksamheten bättre. Läs mer om försäkringarna här: http://www.rcflyg.se/forum/cmps_inde...eid=Forsakring (http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=Forsakring)


Medlemsmöte på forumet:

Medlemsmöte 12/3 kl 20:00
Genomförs med omröstningar på forumet i av styrelsen förberedda frågor, dagordning för mötet kommer att läggas ut innan mötet så att du som medlem i RCFF kan ta ställning i viktiga frågor som påverkar oss alla i RCFF.


Årsmöte 2018:

Årsmöte genomförs den 15/4-2018, kl 18:00
Kallelse ligger ute på anslagstavlan och handlingar läggs ut där före den 1/4.


För RCFFs styrelse
Kjell Nilsson

K-Å
2018-03-07, 21:29
Hej på er alla modellfygare i RCFF.

Vi har tidigare aviserat ett medlemsmöte den 12/3 dvs nu på söndag, det mötet måste flyttas framåt i tiden då arbetet med TS och nya reglerna som reglerar modellflyget är inne i ett intensivt skede och vi vill kunna informera om vad som händer i frågan på bästa möjliga sätt.

Nya säkerhetsregler för RCFF är nästan klara och vi vill även kunna informera/sjösätta dessa i samband med medlemsmötet samt även informera hur fältansökan ska göras så att TS hinner behandla dessa före den 1/7 då nya regelverket träder i kraft. Utifrån den samverkan som skett mellan TS och RCFF runt nya reglerna så är läget mycket positivt och övergången till nya regelverket kommer att gå bra. Vi kommer att ha en relativt snäv tidsplan för att registrera våra fält och göra en gruppansökan till TS så att alla fält hinner bli godkända före den 1/7 2018. Information hur detta ska gå till kommer att presenteras inom kort samt mer info runt den samverkan som skett med TS genom våra utsedda ombud för RCFF.

Kallelse till medlemsmöte samt info runt arbetet med nya reglerna kommer inom kort.