handdator

Visa fullständig version : Länk fältansökanK-Å
2018-04-01, 09:20
Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) som trädde i kraft den 1 februari 2018 innehåller ett generellt undantag för organiserat modellflyg som gör det möjligt att flyga enligt våra nuvarande regler fram till den 30 juni 2018. Efter detta datum kommer allt modellflyg att omfattas av de nya föreskrifterna, vilket innebär vissa begränsningar i förhållande till nuvarande regler. Exempelvis kommer det att krävas tillstånd för att flyga modeller över 7 kg flygvikt och flyghöjden är begränsad till 120 m över mark/vatten, i vissa fall ännu lägre.


Transportstyrelsen (TS) erbjuder möjligheten för modellflygklubbar att efter ansökan och godkännande få undantag från föreskrifterna så att man även efter den 30 juni 2018 kan flyga från lokala modellflygfält efter egna modellflygregler. Med anledning av detta inbjuder RCFF alla modellflygklubbar, oavsett förbundstillhörighet, samt betalande RCFF-medlemmar med privata modellflygfält att delta i en gemensam gruppansökan till TS. Klubbar som avser att göra en ansökan genom SMFF kan samtidigt delta i RCFF:s ansökan.


Gruppansökan syftar till att enskilda och klubbanslutna RCFF-medlemmar även efter den 30 juni 2018 ska kunna bedriva modellflyg från de modellflygfält som kommer att ingå i gruppansökan i enlighet med RCFF:s egna säkerhetsregler. Det kommer att vara möjligt att bedriva modellflyg med modeller som väger mer än 7 kg och efter särskild motivering kan TS i vissa fall även bevilja tillstånd för flygning över 120 m höjd.


RCFF har under en längre tid fört samtal med TS om de nya föreskrifterna och möjligheten att på bästa sätt tillgodose modellflygets särskilda behov. Denna samverkan har nu resulterat i att RCFF ges möjlighet att göra en gruppansökan till TS med den databas vi presenterar här som grund. Databasen utgör en insamlingsplats för uppgifter om de modellflygfält som RCFF ska söka godkännande för och som TS kräver för att kunna ta ställning till ansökan.


Vartefter uppgifter förs in i databasen kommer RCFF:s styrelse att gå igenom uppgifterna och vid behov återkoppla till den som angetts som kontaktperson. Vi gör detta för att vår gemensamma ansökan skall vara så fullständig och enhetlig som möjligt i syfte att att underlätta TS handläggning och därmed möjliggöra att ansökningskostnaden kan hållas låg.


Den klubb som vill delta i RCFF:s gruppansökan anmäler i databasen en verksamhetsansvarig, en kontaktperson, uppgifter om klubben, typ av verksamhet och uppgifter om fältet. Instruktioner för hur formuläret skall fylla i finns att nå från länkar på formulärsidan. Där finns också nyttiga länkar till mera uppgifter och detaljer om den nya författningen TSFS 2017:110. Även enskilda betalande RCFF-medlemmar kan använda ansökningsförmuläret för sina ’privata’ modellflygfält.


RCFF:s styrelse har beslutat att täcka ansökningskostnaden för de modellflygfält som registreras i vår databas och som hanteras inom ramen för vår gruppansökan. Då TS ännu inte fastställt den slutgiltiga prislappen finns fortfarande en viss reservation för vår utfästelse, men våra underhandskontakter med TS talar starkt för att kostnaden kommer att vara hanterbar. Vi kommer under det 2018 att betrakta kostnaden för fälthanteringen som en del av konceptet “Hälften tillbaka”.


För att TS ska hinna handlägga vår gruppansökning i tid till den 1/7-2018 stänger vi den första ansökningsomgången den 8 april. Vi har för avsikt att vid behov göra ytterligare en kompletterande gruppansökan senare under 2018 för ’eftersläntrare’


För RCFF
Kjell-Åke Skoog, ordförandeDatabasen finns på följande adress

http://rcff-register.se/fields/