handdator

Visa fullständig version : Fälten och TS - hur går det?!kjni
2018-05-25, 22:14
Senaste nytt om fältansökningarna


För närvarande har det kommit in 132 fält via vår gemensamma databas. De flesta av dessa har skickats vidare till TS för bedömning för ett bra tag sedan och vi har nu fått en del feedback från TS. Våra gemensamma säkerhetsregler har reviderats ett par gånger och är nu i version 1.3. Det går bra att hämta säkerhetsreglerna i pdf-format från http://rcff-register.se/fields/ eller Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF (http://www.dokumenta.se/modellflyg/RCFF/S%C3%A4kerhetsregler%20f%C3%B6r%20modellflygning%2 0180514%20v1.3.pdf). VI tror att reglerna nu är i sin slutliga form och börjar gälla från 1/7.


Av de 132 ansökningarna ser höjdansökningarna ut så här:

120m = 40, 150m = 3, 200m = 3, 250m = 6, 300m = 47, 350m = 2, 400m = 2, 450m = 4, 500m = 16, 600m = 4 och 800m = 2.

När det gäller alla fält med höjdönskemål över 120 meter kräver TS att man bifogar tydliga motiveringar för varför man behöver den sökta höjden och även tydliga och väl genomtänkta och beskrivna säkerhetsrutiner. Man vill också ha beskrivning av hur man samarbetar med andra brukare av luftrummet inom närområdet, t ex fullskalaklubbar inom motorflyg, segelflyg, fallskärmshopp och helikopterfirmor. För fält som ligga nära utanför kontrollzon/CTR rekommenderar man också att kontakt tas så att båda parter har kännedom om varandra även om formella avtal inte krävs.

Alla fält där man önskat högre höjd än 120 meter bedöms samlat av TS och LFV och avsikten är att de fält som godkänns kommer att publiceras i AIC.
De här gemensamma bedömningarna är ganska tidskrävande och tyvärr saknar väldigt många av ansökningarna motiveringar om orsaken till höjdbehovet och i ännu högre grad saknas tillräckligt utförliga resonemang om säkerhetsdelen. Många har beskrivit säkerhetsregler gentemot människor på marken men i många fall saknas säkerhetresonemang gentemot annan luftfart. Rent generellt kan sägas att desto högre höjd man ansökt om desto viktigare att inkomma med väl beskrivna säkerhetrutiner mot annan luftfart.

24 fält ligger inom CTR och av dessa har 12 skriftliga avtal med den lokala flygledningen. Att sådana avtal finns och redovisas är ett absolut krav för att fältet skall kunna godkännas för flygning utanför de generella drönarreglerna. Totalt finns avtal med 22 ”lokala” fältbrukare, dvs även för några flygplatser som inte har flygledning.

Hur ser då tidsplanen ut?

Enligt besked från TS idag räknar man med att alla fält där ansökan innehåller tillräcklig information för beslut skall kunna klaras av så att beslut kan fattas och levereras före 1/7. Tidsgränsen för att detta skall vara möjligt är att ansökningarna innehåller adekvat information och är TS tillhanda senast 31/5.

Det här innebär att för den som ännu inte skickat in sin ansökan är tiden kort och det är också viktigt att ansökningarna innehåller nödvändig info. Den som redan har skickat in sin ansökan men inser att motiveringarna inte uppfyller TS önskemål har alltså några dagar till på sig att skriva ihop en bra motivering av höjdbehov och säkerhetsrutiner anpassade efter den sökta höjden. På http://rcff-register.se/fields/ finns info om hur kompletteringar skickas in.

Om fältet också används för friflyg måste din ansökan kompletteras med uppgift om detta!

Om TS finner att motivering av höjdönskemål och säkerhetsbeskrivningar inte är tillräckliga för ett godkännande kan det bli så att ett första godkännande blir för 120 meter och detta kan omprövas när tillräckliga data hunnit samlas in och levererats till TS för ny bedömning. Detta blir då först efter sommaren/semesterperioden.

Den som arrangerar tävling eller träff efter 1/7 måste skyndsamt fylla på med info enligt ovan om man känner på sig att ansökan inte är i toppklass!! Under förutsättning att ansökan innehåller det som krävs för beslut kan en sådan ansökan prioriteras!

Uppdaterad info kommer att publiceras på http://rcff-register.se/fields/

Med vänlig hälsning,
För ”fälthanteringsgruppen”
Kjell Nilsson

Diskussion och synpunkter kan postas i tråden RCFFs ansökan till TS - diskussionstråd (http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/55413-RCFFs-ans%C3%B6kan-till-TS-diskussionstr%C3%A5d)