handdator

Visa fullständig version : Möte med TS - redovisningkjni
2019-09-20, 18:18
Möte hos TS 19/9 kl 10-12. Plats TS huvudkontor i Norrköping

Deltagare: Från SMFF Anders Jonson och Bengt Lindgren och från RCFF Michael Österlund och Kjell Nilsson. Från TS deltog våra kontaktpersoner/handläggare från Sektionen för allmänflyg och helikopter som hanterar vårt modellflyg.


Mötet öppnades med en kort genomgång av TS uppdrag, struktur och placering av kontor i landet.


Syftet med mötet var att verka för goda kontakter bilateralt och även att ge TS en del feedback på vårt gemensamma arbete under 2018-19. Eftersom RCFF/SMFF gemensamt fått godkännande att bedriva modellflyg enligt våra egna godkända säkerhetsregler är det naturligt att TS har ett ansvar och intresse av att veta hur det fungerat med införandet av regler och hantering av dessa ute på klubbfälten.


Överlag verkar det som om införandet av 2018-års regler och godkännande fungerat bra och den begränsade enkät som genomförts mot RCFF-associerade klubbar visade inte på några stora problem - med undantag av att många angett att den höjd man fått godkänd är för låg. Dock verkar det överlag som om reglerna inte påverkat verksamheten i klubbarna negativt trots att det innan införandet framfördes farhågor om att detta skulle kunna vara dödsstöten för modellflyget. Så verkar det alltså inte vara.


Från flera klubbar har man svarat att säkerhetsmedvetandet snarast ökat och att reglerna följs mycket bra .


Så långt historien - men vad kan vi vänta oss framöver då nya EU-regler börjar gälla fr o m sommaren 2020?


De största förändringarna kan man nog säga är ett EU-krav på att alla ”drönarpiloter” skall vara registrerade men namn, adressuppgifter och personnummer samt tilldelas ett registreringsnummer som skall vara EU-övergripande. Detta skall då kunna gör det möjligt att bedriva modellflyg utanför personens hemland. Riktigt hur det här skall implementeras är man inte klar över. Min personliga gissning är att vi kommer att få en begäran att exportera de uppgifter som krävs till TS och det register man kommer att bli tvungen att bygga upp för ändamålet, eller kanske redan har börjat att jobba med.


Det här är inget stort problem för oss då alla våra medlemmar finns i vårt medlemsregister och själva kan logga in och fylla i sitt personnummer samt kryssa i en ruta att de godkänner att uppgifterna delas med TS. Allt enligt GDPR. Just GDPR var också orsaken till att vi avstog att registrera personnummer når registret byggda. Men nu verkar det alltså bli tvunget. Men alltså inga beslut om detta ännu.


De gemensamma säkerhetsreglerna sedan tidigare verkar kunna fungera utan ändringar även för 2020 och våra godkännanden räknar TS med att de skall kunna löpa vidare utan förändringar utöver kravet på registrering.


En annan fråga som berördes var vem som skall administrera fältregistret framöver och ett förslag var att detta bör flyttas över till TS eller Luftfartsverket för att våra modellflygfält skall kunna bli synliga i t ex LFVs Drönarkarta.


Det risk vi kan se med att alla register ligger hos TS/LFV är att man då kommer att fakturera oss betydligt högre kostnader för registerhållning. Sådan översyn av kostnaderna som man vill fakturera oss har redan aviserats från TS. Vi förklarade självklart att vi som ideella organisationer inte kan bära höga kostnader för att statliga och överstatliga verk beslutar om administrativa pålagor som vi kan tycka är onödiga med hänsyn till modellflygets långa och bra säkerhetsmässiga historia ("Grandfathers right”). Ett av våra argument är att höga kostnader motverkar att modellflyget accepterar registrering och på sikt leder till ökat oreglerat modellflyg. Detta kan nog leda till en utveckling mot ett modellflyg med större risker för incidenter.


Vi diskuterade också problemt med att Stockholmklubbarna ännu inte lyckats komma överens med ARN/BMA som tycks helt ointresserade av att bidra i den avtalprocessen. Lite oklart hur TS skulle kunna bidra i detta men man erbjöd sig att försöka få med representanter från LFV till nästa möte.


Vi har kommit överens om att ha fortlöpande möten med TS, antingen på plats i Norrköping men också ge möjlighet att kunna delta via videolänk. Detta skulle minska våra kostnader och även göra det enklare att planera in möten rent tidsmässigt.


I EU-reglerna kommer också en del förändringar att ske i de olika kategoriindelningarna men det berör framförallt den riktiga drönarverksamheten. T ex kommer ”Open Category” som idag är <7 kg, <120 m att få en viktsgräns på <25 kg, <120 m men kräva registrering. Det här diskuterade vi inte så mycket då dessa regler inte är öppna för TS att besluta om. Vårt focus ligger på att få OK för ett fortsatt undantag från drönarreglerna och att få bedriva vår verksamhet efter våra egna säkerhetsregler.


Vi framhöll också tydligt att vi i vårt undantag även fortsättningsvis måste kunna flyga modeller över 25 kg, givetvis på lämpliga och godkända fält och under våra regler.


Det här täcker nog det viktigaste av vad som avhandlades under mötet och en ny träff bokades till 3/12 2019.


Med vänlig hälsning,
Michael och Kjell

K-Å
2019-09-22, 18:51
Tack för en bra summering av ert möte med TS.

bokis
2019-09-24, 16:11
Tackar! En bra redovisning om än inte resultatet är helt smakligt..:girl_cray3:

Ville
2019-09-24, 16:44
Hej.
Bra redovisning och fin enkät. Ja, man kan tycka vad man vill om de krav som kommer att ställas på modellflyget, men än så länge är kraven inom rimlighetens gränser tycker jag.

/Ville :)

AM
2019-09-25, 09:41
Bra förklaring om läget Kjell.
Jag tycker fortfarande att något av det viktigaste för oss är att behålla administrationen inom modellflygförbunden.
Som jag har påpekat sedan starten av TS inblandning i modellflyget, kommer vi med tiden att bli fakturerade enligt gängse tariffer. Varje avdelning inom TS ska bära sina egna kostnader. Det är naivt att tro att modellflyget skulle undantas.
Nu är smekmånaden snart slut och verkligheten tar över. Förbundens primära uppgift bör därför vara att ha minimal inblandning av TS. Mot bakgrund av modellflygets säkerhetsstatistik och utövande på säker plats ska detta framhållas i diskussionerna med TS.