Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) som trädde i kraft den 1 februari 2018 innehåller ett generellt undantag för organiserat modellflyg som gjorde det möjligt att flyga enligt vara tidigare regler fram till den 30 juni 2018. Efter detta datum omfattas allt modellflyg av de nya föreskrifterna, vilket innebar vissa begränsningar i forhallande till de tidigare reglerna. Exempelvis kravs det tillstand for att flyga modeller over 7 kg flygvikt och flyghojden ar begransad till 120 m over mark/vatten, i vissa fall annu lagre.

Transportstyrelsen (TS) erbjuder möjligheten för modellflygklubbar att efter ansökan och godkännande från undantag från föreskrifterna sa att man aven efter den 30 juni 2018 kan flyga från lokala modellflygfält efter egna modellflygregler. Med anledning av detta inbjöd RCFF och SMFF alla modellflygklubbar, oavsett förbundstillhörighet, samt betalande RCFF-medlemmar med privata modellflygfält att delta i en gemensam gruppansökan till TS.

Gruppansökan syftade till att enskilda och klubbanslutna modellflygare även efter den 30 juni 2018 skulle kunna bedriva sin hobby från de modellflygfält som kom att ingå i gruppansökan i enlighet med gemensamma säkerhetsregler som utarbetats av RCFF och SMFF. Det kommer att vara möjligt att bedriva modellflyg med modeller som väger mer än 7 kg och efter särskild motivering kan TS i vissa fall även bevilja tillstånd för flygning över 120 m höjd.

RCFF och SMFF har fortsatta samtal med TS om de nya föreskrifterna och möjligheten att på bästa satt tillgodose modellflygets särskilda behov. Denna samverkan har resulterat i att RCFF och SMFF och deras anslutna klubbar och medlemmar fatt mojlighet att göra en gruppansökan till TS med den databas vi presenterar har som grund. Databasen utgör en insamlingsplats för uppgifter om de modellflygfält som RCFF och SMFF ska söka godkannände för och som TS kräver för att kunna ta ställning till ansökan.

Den utgör samtidigt en sammanställning över de fält som TS godkänt för modellflyg och de de villkor som gäller för respektive fält


Lista på godkända modellflygfält RCFF och SMFF

Fältregistret