Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) som trädde i kraft den 1 februari 2018 innehöll ett generellt undantag för organiserat modellflyg som gjorde det möjligt att flyga enligt våra tidigare regler fram till den 30 juni 2018. Efter detta datum omfattas allt modellflyg av de nya föreskrifterna, vilket innebär vissa begränsningar i förhållande till de tidigare reglerna. Exempelvis krävs det tillstånd för att flyga modeller över 7 kg flygvikt och flyghöjden är begränsad till 120 m över mark/vatten, i vissa fall ännu lägre.

Transportstyrelsen (TS) erbjuder möjligheten för modellflygklubbar att efter ansökan och godkännande få undantag från föreskrifterna så att man även efter den 30 juni 2018 kan flyga från lokala modellflygfält efter egna modellflygregler. Med anledning av detta inbjöd RCFF och SMFF alla modellflygklubbar, oavsett förbundstillhörighet, samt betalande RCFF-medlemmar med privata modellflygfält att delta i en gemensam gruppansökan till TS.

Gruppansökan syftade till att enskilda och klubbanslutna modellflygare även efter den 30 juni 2018 skulle kunna bedriva sin hobby från de modellflygfält som kom att ingå i gruppansökan i enlighet med gemensamma säkerhetsregler som utarbetats av RCFF och SMFF. Det kommer att vara möjligt att bedriva modellflyg med modeller som väger mer än 7 kg och efter särskild motivering kan TS i vissa fall även bevilja tillstånd för flygning över 120 m höjd.

RCFF och SMFF har fört samtal med TS om de nya föreskrifterna och möjligheten att på bästa sätt tillgodose modellflygets särskilda behov. Denna samverkan har resulterat i att RCFF och SMFF och deras anslutna klubbar och medlemmar fått möjlighet att göra en gruppansökan till TS med den databas vi presenterar här som grund. Databasen utgör en insamlingsplats för uppgifter om de modellflygfält som RCFF och SMFF ska söka godkännande för och som TS kräver för att kunna ta ställning till ansökan.

Den utgör samtidigt en sammanställning över de fält som TS godkänt för modellflyg och de de villkor som gäller för respektive fält


Lista på godkända modellflygfält RCFF och SMFF

Fältregistret