Verksamhet och förutsattningar
De flesta motorsporter bedrivs på anlagd bana. Verksamhetsutövaren, i allmänhet en förening, är ansvarig för den verksamhet som bedrivs vid banan. Motorsportbanor är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan behandlas av kommunens nämnd fär miljöfrågor. Frivillig tillståndsprovning tillämpas också för att reglera intressekonflikter med omgivningen. I dessa fall är länsstyrelsen tillståndsmyndighet. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning. Motorsportens riksorganisationer är Svenska bilsportförbundet och Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, SVEMO.

Biltävlingar bedrivs också på avlysta vägar eller tillfälliga banor t.ex. på is. Vissa tävlingar för motorcykel körs också på tillfälliga banor. Vid körning i terrängen gäller terrängkörningslagen (1975:1313) och verksamheten måste söka undantag från förbudet mot terrängkörning hos länsstyrelsen.

Bullret från en motorsportbana är beroende på vilken motorsport som avses, typ av motor, förekomst av avskärmning m.m. Oftast har man en starkt varierande ljudnivå vid motorsportaktiviteter. Motorsportbanor orsakar en bullerstörning som påverkar en relativt vidsträckt omgivning. Det dominerande ljudet från fordonen är avgasljudet, men även andra delar såsom transmissionsljud, insugningsljud, bromsljud, däcksljud m.m. bidrar till den totala ljudemissionen från fordonet. Från en motorsportanläggning med tävlingsverksamhet kan även högtalarljud och bullret från trafik till och från tävlingarna bidra till den totala ljudnivån från anläggningen.

Riktvärden
Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16), angett riktvärden för buller från dessa banor. Riktvärdena redovisas här i ett kort sammandrag. Det bör understrykas att all tillämpning måste göras utifrån de tillämpningsanvisningar som framgår av de allmänna råden. Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som tillsynsvägledande myndighet vad gäller miljöbalkens tillämpning.

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått om störning av buller från främst permanenta sport-, halkövnings- eller provningsbanor för motordrivna fordon (nedan benämnt motorbanor)
Med anläggning för motorsport avses i dessa råd en anläggning för träning, tävling eller uppvisning i motorsportverksamhet.
Med anläggning för halkövning eller provning av motordrivna fordon avses i dessa råd en anläggning för halkövning, fordons- och trafikutbildning eller en annan anläggning för testkörning eller provkörning av fordon.

Råden kan också ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och
försiktighetsmått om störning av buller från andra verksamheter såsom
- anläggning för uppvisning eller demonstration av fordon
- anläggning för radiostyrda bil-, båt- och flygmodeller.

Riktvärdena är angivna som högsta ljudnivå (maximal ljudnivå med integrationstiden "fast response"). Redovisningen av en motorsportbanas bullerpåverkan till omgivningen sker därför genom att högsta ljudnivåer vid närmast belägna bostäder redovisas.

Vid bedömning av störning i en miljöprövning för verksamhetens omfattning och körning under tider som upplevs som mera störande kvällstid och lör-, sön- och helgdagar vägas in.

Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärden (tidsvägning; Fast) bör tillämpas vid bedömning om lämplig bullerbegränsning vid motorbanor:


1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. skjutbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.

Värdena bör gälla utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respektive inom friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej påverkade av reflexer).

Mät- och beräkningsmodeller

Beräkning kan göras med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell som ger maximalljudnivån efter stegvis korrektion för avstånd, luftabsorption, mark- och skärmdämpning samt vegetation. Som utgångsvärde används en referensljudnivå som är den högsta ljudnivå aktuellt fordon avger vid mätning vid fullgasacceleration vinkelrätt mot och 10 meter från det förbipasserande fordonet. Beräkningsmodellen anger äen schablonmässiga värden för korrektionstillägg för sammanlagringseffekter från flera fordon.

Buller från motorsportbanor - beräkningsmodell, Meddelande 1983:8, Statens naturvårdsverk (pdf som finns att hämta i Bokhandeln).