Transportstyrelsens foreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) som tradde i kraft den 1 februari 2018 innehall ett generellt undantag for organiserat modellflyg som gjorde det mojligt att flyga enligt vara tidigare regler fram till den 30 juni 2018. Efter detta datum omfattas allt modellflyg av de nya foreskrifterna, vilket innebar vissa begransningar i forhallande till de tidigare reglerna. Exempelvis kravs det tillstand for att flyga modeller over 7 kg flygvikt och flyghojden ar begransad till 120 m over mark/vatten, i vissa fall annu lagre.

Transportstyrelsen (TS) erbjuder mojligheten for modellflygklubbar att efter ansokan och godkannande fran undantag fran foreskrifterna sa att man aven efter den 30 juni 2018 kan flyga fran lokala modellflygfalt efter egna modellflygregler. Med anledning av detta inbjod RCFF och SMFF alla modellflygklubbar, oavsett forbundstillhorighet, samt betalande RCFF-medlemmar med privata modellflygfalt att delta i en gemensam gruppansokan till TS.

Gruppansokan syftade till att enskilda och klubbanslutna modellflygare aven efter den 30 juni 2018 skulle kunna bedriva sin hobby fran de modellflygfalt som kom att inga i gruppansokan i enlighet med gemensamma sakerhetsregler som utarbetats av RCFF och SMFF. Det kommer att vara mojligt att bedriva modellflyg med modeller som vager mer an 7 kg och efter sarskild motivering kan TS i vissa fall aven bevilja tillstand for flygning over 120 m hojd.

RCFF och SMFF har fort samtal med TS om de nya foreskrifterna och mojligheten att pa basta satt tillgodose modellflygets sarskilda behov. Denna samverkan har resulterat i att RCFF och SMFF och deras anslutna klubbar och medlemmar fatt mojlighet att gora en gruppansokan till TS med den databas vi presenterar har som grund. Databasen utgor en insamlingsplats for uppgifter om de modellflygfalt som RCFF och SMFF ska soka godkannande for och som TS kraver for att kunna ta stallning till ansokan.

Den utgor samtidigt en sammanstallning over de falt som TS godkant for modellflyg och de de villkor som galler for respektive falt


Lista pa godkanda modellflygfalt RCFF och SMFF

Faltregistret