Reklam

 
 • Buller & Riktvrde RSS-flde

  Buller 


  Verksamhet och frutsttningar
  De flesta motorsporter bedrivs p anlagd bana. Verksamhetsutvaren, i allmnhet en frening, r ansvarig fr den verksamhet som bedrivs vid banan. Motorsportbanor r anmlningspliktiga verksamheter enligt miljbalken och frordningen om miljfarlig verksamhet och hlsoskydd. Anmlan behandlas av kommunens nmnd fr miljfrgor. Frivillig tillstndsprvning tillmpas ocks fr att reglera intressekonflikter med omgivningen. I dessa fall r lnsstyrelsen tillstndsmyndighet. Naturvrdsverket har det centrala ansvaret fr tillsynsvgledning. Motorsportens riksorganisationer r Svenska bilsportfrbundet och Svenska motorcykel- och snskoterfrbundet, SVEMO.

  Biltvlingar bedrivs ocks p avlysta vgar eller tillflliga banor t.ex. p is. Vissa tvlingar fr motorcykel krs ocks p tillflliga banor. Vid krning i terrngen gller terrngkrningslagen (1975:1313) och verksamheten mste ska undantag frn frbudet mot terrngkrning hos lnsstyrelsen.

  Bullret frn en motorsportbana r beroende p vilken motorsport som avses, typ av motor, frekomst av avskrmning m.m. Oftast har man en starkt varierande ljudniv vid motorsportaktiviteter. Motorsportbanor orsakar en bullerstrning som pverkar en relativt vidstrckt omgivning. Det dominerande ljudet frn fordonen r avgasljudet, men ven andra delar ssom transmissionsljud, insugningsljud, bromsljud, dcksljud m.m. bidrar till den totala ljudemissionen frn fordonet. Frn en motorsportanlggning med tvlingsverksamhet kan ven hgtalarljud och bullret frn trafik till och frn tvlingarna bidra till den totala ljudnivn frn anlggningen.

  Riktvrden
  Naturvrdsverket har i allmnna rd om buller frn motorsportbanor, halkvningsbanor och banor fr provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16), angett riktvrden fr buller frn dessa banor. Riktvrdena redovisas hr i ett kort sammandrag. Det br understrykas att all tillmpning mste gras utifrn de tillmpningsanvisningar som framgr av de allmnna rden.

  Riktvrdena r angivna som hgsta ljudniv (maximal ljudniv med integrationstiden "fast response"). Redovisningen av en motorsportbanas bullerpverkan till omgivningen sker drfr genom att hgsta ljudniver vid nrmast belgna bostder redovisas.

  Vid bedmning av strning i en miljprvning fr verksamhetens omfattning och krning under tider som upplevs som mera strande kvllstid och lr-, sn- och helgdagar vgas in.

  Fljande riktvrden angivna som maximala ljudniver i dBA frifltsvrden (tidsvgning; Fast) br tillmpas vid bedmning om lmplig bullerbegrnsning vid motorbanor:


  1) Med friluftsomrde avses omrde i versiktsplan fr det rrliga friluftslivet eller andra omrden som nyttjas mer frekvent fr friluftsliv dr naturupplevelsen r en viktig faktor och dr en lg bullerniv utgr en srskild kvalitet. Bakgrundsnivn r lg och inga andra strande aktiviteter frekommer som t.ex. skjutbanor, fritidsbtstrafik eller skoterleder.

  Vrdena br glla utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respektive inom friluftsomrden. Vrdena berknas som frifltsvrden (ej pverkade av reflexer).

  Mt- och berkningsmodeller
  Berkning kan gras med hjlp av Naturvrdsverkets berkningsmodell som ger maximalljudnivn efter stegvis korrektion fr avstnd, luftabsorption, mark- och skrmdmpning samt vegetation. Som utgngsvrde anvnds en referensljudniv som r den hgsta ljudniv aktuellt fordon avger vid mtning vid fullgasacceleration vinkelrtt mot och 10 meter frn det frbipasserande fordonet. Berkningsmodellen anger ven schablonmssiga vrden fr korrektionstillgg fr sammanlagringseffekter frn flera fordon.

  Buller frn motorsportbanor - berkningsmodell, Meddelande 1983:8, Statens naturvrdsverk (pdf som finns att hmta i Bokhandeln).