Reklam

 
 • Kalender

  December   2022
  ti on to fr
  1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
 • administrator


  Detta gäller från 2021

  Nya regler för “drönare” är redan beslutade att gälla för hela EU inklusive några länder i Europa som inte är medlemmar i EU. På grund av den pågående pandemin har införandet av reglerna skjutits upp från 2020-07-01 och ett nytt datum när reglerna träder i kraft är 2021-01-01 och de kommer att tillämpas från 2021-01-10.
  Tidigare regler (TSFS 2017:110) upphör vid årsskiftet och ersätts av EU 2019/947. För modellflygets del sker detta direkt vid årsskiftet. För den som har ett eget tillstånd från TS enligt de tidigare reglerna gäller detta tillstånd med en övergångsperiod på 1 år.
  I reglerna finns fortfarande en möjlighet för modellflygförbund och anslutna klubbar att få godkännande enligt Artikel 16 att bedriva sin verksamhet enligt egna godkända regler. Vi har fått acceptans från Transportstyrelsen för ett sådant fortsatt godkännande.
  Det som är nytt från årsskiftet är att alla som flyger fjärrstyrda luftfarkoster skall vara registrerade som operatörer i ett register som blir EU-övergripande och i Sverige hanteras detta av Transportstyrelsen.
  Denna registrering blir obligatorisk och alla som är 18 år eller äldre registrerar sig enskilt på Transportstyrelsens webbsida. För våra medlemmar under 18 års ålder kan klubbarna registrera sig som operatör och ansvara för de unga medlemmarna.
  Enligt ovan kommer RCFFs och SMFFs gemensamma säkerhetsregler att få en del justeringar från och med årsskiftet. Preliminär version av uppdaterade säkerhetsregler från 2021.
  Registrering kommer att kunna ske på Transportstyrelsens webbsida från 2021-01-04.
  Se ytterligare detaljer i nedanstående flödesschema:


  På följande länkar kan Du läsa exakt vilka försäkringar RCFF har tecknat för sina medlemmar och vad de täcker. I varje enskilt PDF dokument finner du villkors koden för att kunna hämta hem villkoren.

  Följande PDF gäller för perioden 2021-01-01 tom 2021-12-31

  Ansvars försäkring för 2021
  Ansvar Certifikat 2021

  Person/Olycksfall försäkring för 2021
  Person/Olycksfall Certifikat för 2021

  Buller 


  Verksamhet och förutsättningar
  De flesta motorsporter bedrivs på anlagd bana. Verksamhetsutövaren, i allmänhet en förening, är ansvarig för den verksamhet som bedrivs vid banan. Motorsportbanor är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan behandlas av kommunens nämnd för miljöfrågor. Frivillig tillståndsprövning tillämpas också för att reglera intressekonflikter med omgivningen. I dessa fall är länsstyrelsen tillståndsmyndighet. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning. Motorsportens riksorganisationer är Svenska bilsportförbundet och Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, SVEMO.

  Biltävlingar bedrivs också på avlysta vägar eller tillfälliga banor t.ex. på is. Vissa tävlingar för motorcykel körs också på tillfälliga banor. Vid körning i terrängen gäller terrängkörningslagen (1975:1313) och verksamheten måste söka undantag från förbudet mot terrängkörning hos länsstyrelsen.

  Bullret från en motorsportbana är beroende på vilken motorsport som avses, typ av motor, förekomst av avskärmning m.m. Oftast har man en starkt varierande ljudnivå vid motorsportaktiviteter. Motorsportbanor orsakar en bullerstörning som påverkar en relativt vidsträckt omgivning. Det dominerande ljudet från fordonen är avgasljudet, men även andra delar såsom transmissionsljud, insugningsljud, bromsljud, däcksljud m.m. bidrar till den totala ljudemissionen från fordonet. Från en motorsportanläggning med tävlingsverksamhet kan även högtalarljud och bullret från trafik till och från tävlingarna bidra till den totala ljudnivån från anläggningen.

  Riktvärden
  Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16), angett riktvärden för buller från dessa banor. Riktvärdena redovisas här i ett kort sammandrag. Det bör understrykas att all tillämpning måste göras utifrån de tillämpningsanvisningar som framgår av de allmänna råden.

  Riktvärdena är angivna som högsta ljudnivå (maximal ljudnivå med integrationstiden "fast response"). Redovisningen av en motorsportbanas bullerpåverkan till omgivningen sker därför genom att högsta ljudnivåer vid närmast belägna bostäder redovisas.

  Vid bedömning av störning i en miljöprövning får verksamhetens omfattning och körning under tider som upplevs som mera störande kvällstid och lör-, sön- och helgdagar vägas in.

  Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärden (tidsvägning; Fast) bör tillämpas vid bedömning om lämplig bullerbegränsning vid motorbanor:


  1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. skjutbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.

  Värdena bör gälla utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respektive inom friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej påverkade av reflexer).

  Mät- och beräkningsmodeller
  Beräkning kan göras med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell som ger maximalljudnivån efter stegvis korrektion för avstånd, luftabsorption, mark- och skärmdämpning samt vegetation. Som utgångsvärde används en referensljudnivå som är den högsta ljudnivå aktuellt fordon avger vid mätning vid fullgasacceleration vinkelrätt mot och 10 meter från det förbipasserande fordonet. Beräkningsmodellen anger även schablonmässiga värden för korrektionstillägg för sammanlagringseffekter från flera fordon.

  Buller från motorsportbanor - beräkningsmodell, Meddelande 1983:8, Statens naturvårdsverk (pdf som finns att hämta i Bokhandeln).

  RCFF pratar ofta om Sunt Förnuft. För att förklara vad vi menar med detta ord som används både i forumet men även i säkerhetsreglerna samt på andra ställen inom RCFF kommer här en beskrivning från Wikipedia på detta.

  Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå. I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft.

  Källa: Wikipedia.org

  Hej alla hobbyhandlare!

  Vi vill välkomna alla hobbyhandlare att deltaga i detta kostnadsfria RC forum.

  Vad erbjuder vi på www.rcflyg.se?

  Inga avgifter på några inlägg vare sig det är ett företag eller en privatperson som vill synas och dela med sig av sina kunskaper, produkter, information mm.

  Vi har inga ekonomiska intresse med www.rcflyg.se

  Vi vill att alla har en gemensam plats på Internet där alla likasinnade kan diskutera.

  Inga begränsningar i forumet, mm.

  Visionen är att medlemmarna själv ska forma framtiden för forumet. Och givetvis ska alla bemötas med omsorg, hänsyn, respekt utan personliga påhopp.

  De som företag som vill ha en sponsorslogga på www.rcflyg.se, kan få detta helt kostnadsfritt! Det enda vi kräver att det på er första sida finns en länk med vår logga till www.rcflyg.se.

  Ingen bindningstid i bannerutbytet krävs. Det är bara att ta kontakt med oss om ni inte vill deltaga längre. Bannern skall ha måtten 445x60 för banner i toppen på sidan eller 256x400 för sidobanner samt vara i formatet "gif". Vill du ha en flash banner går det lika bra.

  Vi använder oss av ett speciellt program för att hantera våra banners vilket gör att du som annonsör kan få en egen inloggning så att ni själva kan slå av/på, byta, se statistik mm. För denna utökade funktion kontakta DrHanke via PM.

  Kontakta DrHanke via PM eller maila till info @ r c f l y g . s e

  Mvh / Administrationen på www.rcflyg.se

  Allmänt
  Det är en hel del att tänka på om man ska arrangera ett Meeting. Det viktigaste för oss alla är naturligtvis säkerheten för både deltagare och besökare. Därför har RCFF tagit fram några punkter som kan hjälpa Er som arrangör att hitta rätt väg till en lyckad sammankomst.

  RCFF skrev ner ett antal regler inför sitt eget meeting 2009. Dessa regler är ett exempel på hur man kan använda sig av föreskrifter för att hålla en hög säkerhet.
  Vilka regler den lokala arrangörsklubben vill ha med på sin lista är helt upp till dem, men man bör alltid ha säkerheten som främsta mål.

  Viktigt att tänka på är att det alltid är upp till den arrangerande klubben att sätta upp regler som är anpassade till de lokala förhållandena. Detta kan ingen annan organisation göra.
  Det vill säga, om ni som arrangör beslutar Er för att exempelvis enbart tillåta Elflyg, tidpunkter för flygning, anger ett flygområde, endast 2.4 GHz-radio med mera, så är det de regler som gäller för alla.

  Säkerhetsansvarig.
  Det är också viktigt att man har en säkerhetsansvarig person som ansvarar för Flightline och all flygverksamhet. Denna person ska se till att de uppgjorda säkerhetsreglerna följs och att han omedelbart korrigerar avikelser.
  Följer man inte de i förväg anslagna reglerna så uppmanas piloten omedelbart att landa modellen. Säkerhetsansvarig förklarar sedan varför piloten blev nedtagen. Det kan exempelvis vara att piloten flyger utanför angivet flygområde, eller att säkerhetsansvarig upptäcker att flygplanet/helikoptern inte verkar uppfylla kriterierna för en bra säkerhet.
  Det är Er/arrangörens bedömning som gäller, ingen annans!

  Sändarbank & Startordning.
  En väl fungerande sändarbank för 35 Mhz är också något som minimerar riskerna för kanalkrockar.
  Om det är många som ska flyga är det en bra idé att begränsa antalet flygare som är i luften samtidigt. Se till att ni som arrangör har någon som håller ordning i kön,en s.k Starter.
  Det underlättar både för er och flygarna.

  Säkerhetsavstånd.
  Försök alltid att hålla ett säkert avstånd mellan de flygande modellerna och publiken. Använd med fördel ett skyddsnät mellan bana och publik.
  RCFF har ett sådant nät för utlåning.

  Turbinmodeller.
  För dessa modeller SKA piloten medföra egen brandsläckare och här gäller det också att ta hänsyn till hur pass brandfarligt det är i omgivningen, torrt i gräset etc. Om Ni som arrangör känner er osäkra så tillåt inte flygning med jet. Återigen, det är upp till er som arrangör att avgöra detta.

  El modeller och LiPo batterier
  Tänk också på att elmodeller, framförallt större kan orsaka bränder vid haverier.
  Vi tycker att det är en god ide att ha eldsläckare även här,framförallt i torr väderlek,
  även mindre lipoceller kan fatta eld när de blir utsatta för mekanisk åverkan så
  det bästa är att alltid ha tillgång till släckmedel. Försök i största möjliga mån se till att alla förvarar sina LiPo celler i avsedd LiPo påse då ackarna inte är i bruk eller vid laddning.

  Försäkring.
  Det är viktigt att det finns ett försäkringsskydd som gäller på fältet och aktiviteterna där. Den försäkring som medlemmarna i RCFF har i och med sitt medlemskap i förbundet skyddar även vid Meetings och publika evenemang. Detta för att försäkringen gäller för den medlem som flyger maskinen och som eventuellt ställer till med skada. Och då har det ingen betydelse om det är en klubbmedlem eller en tillfällig åskådare som råkar illa ut. Försäkringen gäller.

  Nedan kan ni se de säkerhetsregler vi använde oss av på RCFF:s Shootout 2009. Det kan förhoppningsvis ge en tanke/idéer om vad Er klubb kan göra när ni ska genomföra en träff. Tanken bakom reglerna var att försöka få till stånd en så säker träff för deltagare och publik som möjligt. Det finns säkert andra lösningar på problemen som kan dyka upp än de som finns i dokumentet nedan. RCFF:s forum (www.rcflyg.se) är en utmärkt plats att debattera/söka lösningar på frågor.
  Med en levande diskussion kan vi tillsammans göra våra meetings säkrare.
  LYCKA TILL!

  Exempel på pilotinformation:
  1. Alla ska anmäla sig sändarbanken, både 35 Mhz och 2.4Ghz
  2. Synth-radior låses på en önskad kanal. (Gör upp med sändarbanken om vilken kanal som ska användas)
  3. Vi vill också att ni har failsafe inprogrammerat. Vid förlorad radiokontakt SKA motorn stängas av och höjdrodret ska ge fullt utslag uppåt (s.k utstallat läge)
  4. Gör en grundlig ”Daglig Tillsyn” av modellen innan start. Kontakter, Laddning, linkar och gångjärn etc. Se till att batterierna är laddade.
  5. Gör en räckviddskontroll.
  6. Fullskalaflyg kan förekomma. När så sker ska alla landa sina modellplan omgående.
  7. Följ säkerhetschefens anvisningar om trafikvarv, avstånd, höjd etc.
  8. Max tre plan i luften samtidigt då publik är närvarande.
  9. Första hjälpen finns i sändarbanken.
  10. Ta med formulär med modell- och pilotdata inför varje flygning. (Mall finns att tillgå i sändarbanken). Allt för att speaker och publik ska trivas!
  11. Varje pilot ska ha med sig en Caller / observatör ut på pilotplatsen.Endast pilot/caller tillåtna i pilotrutan
  12. Flygning med kraftiga svängar mot publiken (s.k G-krafts svängar) tillåts ej!
  13. Alla modeller som flygs när publik finns närvarande ska ha flugit innan och vara intrimmade.
  14. Prata med varandra på Flightline, anmäl Take Off, Low Pass, Landning och eventuellt nödlandning.
  15. Skrik till om du tappar kontakten eller kontrollen över din modell. (Det bör finnas ett tryckluftshorn i varje pilotruta som Callern kan använda för att varna vid fara).
  16. Low Passflygning görs på bortsidan av banan.
  17. Anmäl i god tid om du ska göra en uppvisning. (Ge speakern ett klockslag och lite detaljer kring uppvisningen så att publiken kan hänga med).
  18. Ingen får förtära alkohol vid flygning, eller vara alkohol/drogpåverkad, det leder till omedelbar avstängning

  Återigen, mycket välkomna önskar vi alla flygare!

  Kontakta oss via kontaktformuläret nedan:

  Kontakta oss!
  Sidan 1 av 2 12 SistaSista