Jag har blivit uppmärksammad på att en ny EU-förordning (EU 2019/1148) som träder i kraft den 1 februari 2021 tyvärr kommer att innebära en skärpning av reglerna för försäljning/köp och innehav av nitrometan.
Tidigare har man utan tillstånd kunnat köpa färdigblandat bränsle med upp till 30% nitrometan. Den nya förordningen sänker denna gräns till 16% räknat på vikt eller 12% räknat på volym. Allt därutöver kräver att tillstånd inhämtas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB meddelar också att:
"Det finns övergångsbestämmelser som innebär att de tillstånd som MSB utfärdat på området gäller till det datum som anges i besluten, dock längst till och med den 1 februari 2022. Vidare får den som redan innehar produkter som blir tillståndspliktiga eller förbjudna i och med de nya reglerna, men inte varit det tidigare, fortsätta att inneha och använda dessa ytterligare ett år utan tillstånd, dvs. till den 1 februari 2022."

Liksom tidigare kommer man att kunna ansöka om att få köpa och inneha nitrometan i koncentrationer över 16% (vikt), och MSB skriver att:
"Om du ansöker om tillstånd till ren nitrometan kommer MSB kontrollera att din verksamhet motiverar detta. För detta behöver MSB ha dokumenterat underlag som kan verifieras. Vid verksamhet med modellfarkoster innebär detta i allmänhet en tävlingslicens eller motsvarande från en etablerad organisation."

Länk till MSB: Information om skärpta regler...