Inlämnad motion från styrelsen enligt nedan, frågan beslutas av årsmötet under punkt 10:

Framtidsstudie modellflyget i Sverige

Då båda förbunden under de senaste åren haft ett fungerande samarbete
kring gemensamma frågor och de organiserade modellflygarna är ett
krympande antal är det vår uppfattning att vi seriöst bör undersöka
möjligheterna för en ny organisationsstruktur som ett tänkbart scenario för
modellflygets framtid.

Målet med en sådan kartläggning är att söka en struktur som skulle kunna
gör modellflyget starkare och bättre rustat för framtiden.

Styrelsen föreslår att det kommande årsmötet ger styrelsen i uppdrag att
tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från båda nuvarande
organisationerna för att förutsättningslöst titta på möjligheterna till en
eventuell ny organisationsstruktur för modellflyget i Sverige.

Detta är en process som kommer att ta tid då det är många saker att ta
hänsyn till och gruppens arbete bör redovisas fortlöpande

När det finns ett genomarbetat förslag från arbetsgruppen skall det
presenteras och förankras hos medlemmarna för ställningstagande.

Styrelsen RCFF

Gå in under anslagstavlan, årsmöte 2021, punkt 10 så kan du rösta och ta ställning.